Lov om omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap

DatoLOV-2002-12-13-85
DepartementSamferdselsdepartementet
Sist endretLOV-2016-01-22-1 fra 01.03.2016
PublisertI 2002 hefte 17
Ikrafttredelse13.12.2002, 01.01.2003
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om Statens lufthavnselskap

§ 1.Formål

Formålet med denne loven er å regulere visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av forvaltningsbedriften Luftfartsverket til aksjeselskap.

§ 2.Overføring av forpliktelser

Overføring til aksjeselskapet av forpliktelser knyttet til forvaltningsbedriften Luftfartsverket har frigjørende virkning for staten.

Fordringshavere og andre rettighetshavere kan ikke motsette seg overføringen eller gjøre gjeldende at overføringen utgjør en bortfallsgrunn for rettsforholdet.

§ 3.Overføring av offentlige rettigheter, tillatelser mv.

Offentlige rettigheter, tillatelser, konsesjoner med videre som gjelder forvaltningsbedriften Luftfartsverket blir fra omdanningstidspunktet overført til aksjeselskapet.

Omregistrering i grunnboken og andre offentlige registre i forbindelse med omdanningen skjer ved navneendring.

§ 4.(Opphevet ved lov 22 jan 2016 nr. 1.)
§ 5.Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks, med unntak av § 6 som gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

0Fra 1 jan 2003 iflg. res. 13 des 2002 nr. 1498.
§ 6.Endringer i andre lover

Fra det tidspunkt som fremgår av § 5 gjøres følgende endringer i andre lover: - - -