Lov om endringer i lov om legemidler m.v. (legemiddelloven) og i lov om medisinsk utstyr

DatoLOV-2003-02-14-11
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2003 hefte 3
IkrafttredelseKongen bestemmer, 01.03.2003
EndrerLOV-1992-12-04-132, LOV-1995-01-12-6
Kunngjort
KorttittelEndringslov til legemiddelloven m.v.

Kapitteloversikt:

I

I lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) gjøres følgende endringer: 

§ 2 nytt annet ledd skal lyde:

Legemiddel kan etter søknad omklassifiseres til næringsmiddel dersom:

a)legemidlet ikke utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter eller påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker, eller til ved innvortes eller utvortes bruk å påvise sykdom, og
b)søkeren dokumenterer at det er godtgjort at varen kan selges som næringsmiddel uten fare eller ulempe for forbrukeres helse.
 

§ 2 nytt tredje ledd skal lyde:

Statens legemiddelverk innhenter de nødvendige uttalelser fra næringsmiddelmyndighetene og avgjør om dokumentasjonskravet i annet ledd er oppfylt. 

Nåværende annet, tredje og fjerde ledd blir nytt fjerde, femte og sjette ledd.

III

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1

1Iflg. res. 14 feb 2003 nr. 152 trådte loven, med unntak av legemiddelloven § 2 nye annet og tredje ledd, ikr. 1 mars 2003.