Lov om særlige tiltak mot Republikken Zimbabwe

DatoLOV-2003-06-27-58
DepartementUtenriksdepartementet
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
PublisertI 2003 hefte 10
Ikrafttredelse27.06.2003
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om særlige tiltak mot Zimbabwe

§ 1.Kongen gis fullmakt til å treffe bestemmelser om innskrenking av samkvem med Republikken Zimbabwe.
§ 2.Bestemmelser gitt i medhold av denne lov gjelder med de begrensningene som følger av overenskomst med fremmed stat eller av folkeretten for øvrig.
§ 3.Ved overtredelse av bestemmelser gitt i medhold av denne lov gjelder §§ 2 og 3 i lov 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De forente nasjoners sikkerhetsråd tilsvarende.
0Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
§ 4.Denne lov trer i kraft straks.