Lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen

DatoLOV-2003-08-29-90
DepartementKulturdepartementet
Sist endretLOV-2008-12-19-116 fra 01.01.2009
PublisertI 2003 hefte 13
IkrafttredelseKongen bestemmer, 01.01.2004, 01.05.2005, 01.07.2007, 01.01.2009
EndrerLOV-1992-08-28-103, LOV-1995-02-24-11
Kunngjort
Rettet18.05.2016 (tatt ut del I, endr. i pengespilloven § 1 annet ledd)
KorttittelEndringslov til pengespill- og lotterilover

Kapitteloversikt:

II

I lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. gjøres følgende endringer: 

§ 3 annet ledd første punktum skal lyde:

Departementet kan ved forskrift bestemme at det skal betales årsavgift for oppstilling av varegevinstautomater og underholdningsautomater og at det skal betales særskilt avgift for hvert lotteriarrangement.

 

§ 4 d første punktum skal lyde:

Godkjenning og autorisasjon gitt i medhold av §§ 4 b og 4 c samt tillatelser til oppstilling av varegevinstautomater og underholdningsautomater skal registreres i et sentralt register.

 

§ 8 a skal lyde:

§ 8 a. Aldersgrenser

Departementet kan i forskrift fastsette aldersgrenser for deltakelse i lotterier. 

§ 9 annet ledd oppheves. 

Ny § 15 skal lyde:

- - -. - - -. Det er forbudt for andre å avholde lotteri ved bruk av utbetalingsautomat.

III

1.Loven her gjelder fra den tid Kongen fastsetter.1 De enkelte bestemmelser kan settes i kraft fra ulik tid.
2.Kongen kan gi nærmere overgangsregler.
1Iflg. res. 29 aug 2003 nr. 1091 trådte del I, endringene i pengespilloven § 1 (1), ny § 9 a, § 10 nytt (2) og § 11 nytt (2) og endringene i del II, lotteriloven ny § 1 a og ny § 15 første og annet punktum ikr. 1 jan 2004. Iflg. res. 8 apr 2005 nr. 302 trådte endringen i pengespilloven § 1 tredje ledd og endringene i lotteriloven § 5 og § 7 ikr. 1 mai 2005. Iflg. res. 15 juni 2007 nr. 620 trådte endringen i lotteriloven § 10 ikr. 1 juli 2007. Iflg. res. 19 des 2008 nr. 1422 trådte endringen i pengespilloven § 10 ikr. 1 jan 2009.