Lov om heleide dattersamvirkeforetak

DatoLOV-2003-12-12-109
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Sist endretLOV-2007-06-29-81 fra 01.01.2008
PublisertI 2003 hefte 16
Ikrafttredelse01.07.2004
Endrer
Kunngjort
KorttittelDattersamvirkeforetaksloven

Sml. lov 29 juni 2007 nr. 81 § 5.

§ 1.Et samvirkeforetak må ha minst to medlemmer. Departementet kan godkjenne at et samvirkeforetak skal være heleid av annen sammenslutning.
§ 2. Foretaket skal til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i foretaket.

Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn det som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i foretaket, skal styret straks behandle saken. Styret skal innen rimelig tid innkalle årsmøtet, gi det en redegjørelse for foretakets økonomiske stilling og foreslå tiltak som vil gi foretaket en forsvarlig egenkapital.

Hvis styret ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak som nevnt i annet ledd, eller slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, skal styret foreslå å løse opp foretaket.

0Tilføyd ved lov 29 juni 2007 nr. 81 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 23 nov 2007 nr. 1287).
§ 3.Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1
0Endret ved lov 29 juni 2007 nr. 81 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 23 nov 2007 nr. 1287), endret paragrafnummer fra § 2.
1Fra 1 juli 2004 iflg. res. 11 juni 2004 nr. 835.