Lov om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven)

DatoLOV-2004-07-02-64
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Sist endretLOV-2011-06-24-30 fra 01.01.2012
PublisertI 2004 hefte 10
Ikrafttredelse17.12.2004
Endrer
Kunngjort02.07.2004
KorttittelSprøyteromsloven

Lovens tittel endret ved lover 17 des 2004 nr. 91 (ikr. 17 des 2004 iflg. res. 17 des 2004 nr. 1671), 19 juni 2009 nr. 69 (ikr. 17 des 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 1797). Se lov 24 juni 2011 nr. 30 § 5-6.

§ 1.Formål

Lovens formål er å legge til rette for etablering av ordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning).

Sprøyteromsordningen skal bidra til økt verdighet for mennesker med langvarig narkotikaavhengighet ved å tilby hygieniske rammer for injisering. Videre skal sprøyteromsordningen bidra til økt helsemessig trygghet, herunder forebygge infeksjoner og smitte og gi raskere hjelp ved overdoser, gjennom tilstedeværelse og tilsyn av helsepersonell. Formålet er også å bidra til økt mulighet for kontakt og samtaler mellom den enkelte bruker og hjelpeapparatet med sikte på tverrfaglig oppfølging og behandling.

0Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 69 (ikr. 17 des 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 1797).
§ 2.Sprøyteromsordningen

En sprøyteromsordning som er etablert i medhold av denne loven, er å anse som kommunal helse- og omsorgstjeneste.

En sprøyteromsordning skal inneholde et sprøyterom (injiseringsrom), fremmøterom og samtalerom. I tillegg skal sprøyteromsordningen ha tilgang til et behandlingsrom.

0Endret ved lover 17 des 2004 nr. 91 (ikr. 17 des 2004 iflg. res. 17 des 2004 nr. 1671), 19 juni 2009 nr. 69 (ikr. 17 des 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 1797), 24 juni 2011 nr. 30 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252).
§ 3.Etablering av sprøyteromsordning og krav om godkjenning

Etter godkjenning fra departementet kan kommunen etablere en sprøyteromsordning.

For brukere av sprøyteromsordningen skal sprøyteromsordningen være et supplement til kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester.

0Endret ved lover 17 des 2004 nr. 91 (ikr. 17 des 2004 iflg. res. 17 des 2004 nr. 1671), 19 juni 2009 nr. 69 (ikr. 17 des 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 1797), 24 juni 2011 nr. 30 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252).
§ 4.Bruk av sprøyteromsordningen

Den som med lovlig adgang til sprøyterommet

a)injiserer narkotika i et godkjent sprøyterom, eller
b)besitter en brukerdose narkotika til eget bruk i et godkjent sprøyterom eller tilstøtende fremmøterom, samtalerom eller behandlingsrom, kan ikke straffes for dette etter legemiddelloven § 31, jf. § 24 første ledd.

Det er tillatt for personalet i sprøyteromsordningen å gi brukerne individuell og konkret rådgivning i forbindelse med injisering av narkotika i sprøyterommet.

0Endret ved lover 17 des 2004 nr. 91 (ikr. 17 des 2004 iflg. res. 17 des 2004 nr. 1671), 19 juni 2009 nr. 69 (ikr. 17 des 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 1797).
§ 5.Behandling av helseopplysninger

En kommune som etablerer en godkjent sprøyteromsordning, kan føre helseregister og behandle helseopplysninger som nevnt i helseregisterloven § 2 nr. 1 i den grad det er nødvendig for å oppfylle reglene gitt i eller i medhold av loven her.

0Endret ved lover 17 des 2004 nr. 91 (ikr. 17 des 2004 iflg. res. 17 des 2004 nr. 1671), 19 juni 2009 nr. 69 (ikr. 17 des 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 1797).
§ 6.Avgjørelse om adgang til sprøyterommet

En avgjørelse om adgang til sprøyterommet er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Har politiet mistanke om straffbar besittelse eller bruk av narkotika i sprøyteromsordningens lokaler eller tilstøtende behandlingsrom, skal personalet uten hinder av taushetsplikten i helsepersonelloven § 21 og forvaltningsloven §§ 13 til 13 e og på begjæring gi politiet opplysning om hvorvidt en identifisert person er registrert bruker av sprøyterommet eller ikke.

Adgang til sprøyterommet er ikke nødvendig helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a. Avgjørelse om adgang til sprøyterommet kan ikke påklages etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2.

0Endret ved lover 17 des 2004 nr. 91 (ikr. 17 des 2004 iflg. res. 17 des 2004 nr. 1671), 19 juni 2009 nr. 69 (ikr. 17 des 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 1797), 24 juni 2011 nr. 30 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252).
§ 7.Forholdet til helsepersonelloven

Helsepersonelloven gjelder for personalets yrkesutøvelse i sprøyteromsordningen.

Helsepersonelloven § 4 er ikke til hinder for at helsepersonell kan utføre de oppgaver som etter regler gitt i eller i medhold av loven her er lagt til personalet i sprøyteromsordningen.

0Endret ved lover 17 des 2004 nr. 91 (ikr. 17 des 2004 iflg. res. 17 des 2004 nr. 1671), 15 juni 2007 nr. 34, 19 juni 2009 nr. 69 (ikr. 17 des 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 1797).
§ 8.Forskrift

Kongen kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av sprøyteromsordningen, og kan blant annet bestemme:

a)hvem sprøyteromsordningen skal gjelde for,
b)ordninger for adgangsregulering,
c)type og mengde narkotika som straffriheten skal omfatte,
d)ordninger for kontroll av type og mengde narkotika en person har med seg inn i sprøyteromsordningens lokaler eller tilstøtende behandlingsrom,
e)hvilken adgang politiet skal ha til sprøyteromsordningens lokaler eller tilstøtende behandlingsrom,
f)hvilke krav til bemanning av sprøyteromsordningen som skal gjelde,
g)hvordan helseopplysninger i helseregisteret kan behandles, herunder hvilke, opplysninger som kan behandles og formålet med behandlingen,
h)at reglene i helsepersonelloven §§ 39 og 40 helt eller delvis ikke skal gjelde for helsepersonell som yter helsehjelp i sprøyteromsordningen.
0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 69 (ikr. 17 des 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 1797).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1

0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 69 (ikr. 17 des 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 1797).
1Fra 17 des 2004 iflg. res. 17 des 2004 nr. 1662.