Lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.

DatoLOV-2004-12-10-77
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2008-05-09-25
PublisertI 2004 hefte 14
Ikrafttredelse10.12.2004, 01.01.2005, 11.04.2005, 01.07.2005, 01.08.2005, 01.01.2006, 01.07.2008
EndrerLOV-1964-06-19-14, LOV-1999-03-26-14, LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16, LOV-2000-11-24-81
Kunngjort10.12.2004
KorttittelEndringslov til skatte- og avgiftslovgivningen mv.

Kapitteloversikt:

XIV

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer: - - - 

§ 6-46 nytt fjerde ledd skal lyde: - - -

0Endringen vil neppe bli satt i kraft, etter at lov 14 des 2007 nr. 107 innførte et likelydende ledd som § 6-46 (5).

XVIII. Ikrafttredelse

- - -

XIX. Overgangsregler

Ved ikrafttredelse av endringer under XIV § 2-38 gjelder følgende overgangsregler:

- - - 

Ved ikrafttredelse av endringene under XIV § 10-10 første ledd første punktum, § 10-12, § 10-30, § 10-31 første og tredje ledd og § 10-32 annet ledd gjelder følgende overgangsregler:

- - -

0Endret ved lov 14 des 2007 nr. 109 (f o m inntektsåret 2005).
 

- - - 

Følgende overgangsregel til de samme endringene trer i kraft straks, med virkning fra 1. januar 2005: 

Fastsettelse av aksjens skjermingsgrunnlag og inngangsverdi

(1) Aksjens skjermingsgrunnlag etter §§ 10-12 og 10-31, jf. § 10-32 settes til aksjens historiske kostpris tillagt eventuelle RISK-beløp fra det tidsrommet aksjonæren har eid aksjen. Aksjens inngangsverdi skal opp- eller nedreguleres med RISK-beløp fra det tidsrommet aksjonæren har eiet aksjen.
(2) - - -
(3) - - -
(4) For aksjer med samlet negativt RISK-beløp som overstiger aksjens opprinnelige kostpris (negativ inngangsverdi), settes aksjens skjermingsgrunnlag lik aksjens negative inngangsverdi. Det skal ikke beregnes skjerming av negativt skjermingsgrunnlag.
(5) For ikke-børsnoterte aksjer hvor inngangsverdien er oppregulert med hjemmel i den tidligere selskapsskatteloven 20. juli 1991 nr. 65 § 10-2 nr. 4 annet og tredje ledd, settes aksjens skjermingsgrunnlag til aksjens opprinnelige kostpris tillagt eventuelle RISK-beløp knyttet til aksjen, eller til aksjens forholdsmessige andel av selskapets samlede skattemessige formuesverdi pr. 1. januar 1992 tillagt eventuelle RISK-beløp knyttet til aksjen. Fordelingen av selskapets formuesverdi foretas etter aksjenes pålydende beløp. Ved realisasjon av ikke-børsnoterte aksjer hvor inngangsverdien er oppregulert med hjemmel i den tidligere selskapsskatteloven 20. juli 1991 nr. 65 § 10-2 nr. 4 annet og tredje ledd, kan aksjens takstverdi pr. 1. januar 1992, eller aksjens forholdsmessige andel av selskapets regnskapsmessige egenkapital pr. 1. januar 1992, likevel benyttes som inngangsverdi ved gevinstberegningen.
(6) For børsnoterte aksjer hvor inngangsverdien er oppregulert med hjemmel i den tidligere selskapsskatteloven 20. juli 1991 nr. 65 § 10-2 nr. 2 eller 3, settes aksjens skjermingsgrunnlag til aksjens oppregulerte verdi tillagt eventuelle RISK-beløp knyttet til aksjen, eller til aksjens opprinnelige kostpris tillagt eventuelle RISK-beløp knyttet til aksjen.
(7) - - -
0Endret ved lover 17 juni 2005 nr. 74 (f o m inntektsåret 2005), 14 des 2007 nr. 109 (f o m inntektsåret 2005), 9 mai 2008 nr. 25 (f o m inntektsåret 2005).
 

- - - 

Ved ikrafttredelse av endringen under XIV § 9-3 sjette ledd1 og § 14-81 gjelder følgende overgangsregler: 

a)Til § 9-3 sjette ledd:

Ved realisasjon i 2005 eller senere av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk fastsettes skattyters inngangsverdi med utgangspunkt i historisk kostpris med tillegg av senere aktiverte kostnader og fradrag for foretatte avskrivninger. Den del av kostpris og tillegg som etter fordeling ikke faller på avskrivbare driftsmidler eller våningshus, oppreguleres etter prisstigningen i eiertiden etter regler og satser som fastsettes av departementet.

- - - 

Ved ikrafttredelsen av endringen under XIV § 10-34 gjelder følgende overgangsregel: 

(1) Retting av beregnings- eller registreringsfeil ved fastsettelse og fordeling av endring i selskapets skattlagte kapital som finner sted fra og med 1. januar 2006, skal regulere aksjens inngangsverdi med samme tidspunkt som det opprinnelig uriktig fastsatte reguleringsbeløpet.
(2) - - -
0Endret ved lover 9 des 2005 nr. 116 (f o m inntektsåret 2006), 14 des 2007 nr. 109 (f o m inntektsåret 2006).
1Jf. nå § 9-13.