Lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og enkelte andre lover

DatoLOV-2004-12-17-86
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2004 hefte 15
IkrafttredelseKongen bestemmer, 17.12.2004, 01.07.2005
EndrerLOV-1931-06-19-18, LOV-1933-05-19-11, LOV-1989-06-02-27
Kunngjort17.12.2004
KorttittelEndringslov til alkoholloven mv.

Kapitteloversikt:

I

I lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. gjøres følgende endringer: - - - 

§ 1-7b skal lyde:1

- - -

I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, kan det også tas hensyn til personens nærståendes innflytelse på virksomheten. Med nærstående menes

1)ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold
2)slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, samt søsken
3)Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd kan det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år.
1Iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599 trådte loven, med unntak av § 1-7b tredje ledd, ikr. 1 juli 2005. Tredje ledd inneholder en feil som er rettet opp ved endring av alkoholloven § 1-7 b tredje ledd og innføying av nytt fjerde ledd ved lov 17 juni 2005 nr. 59 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 601).

- - -