Lov om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap 

DatoLOV-2004-12-17-90
DepartementSamferdselsdepartementet
Sist endretLOV-2016-01-22-1 fra 01.03.2016
PublisertI 2004 hefte 15
Ikrafttredelse17.12.2004
Endrer
Kunngjort17.12.2004
KorttittelLov om Kystverkets produksjonsvirksomhet

§ 1.Formål

Formålet med denne loven er å regulere visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til aksjeselskap.

§ 2.Overføring av forpliktelser

Overføring til aksjeselskapet av forpliktelser knyttet til Kystverkets produksjonsvirksomhet har frigjørende virkning for staten.

Fordringshavere og andre rettighetshavere kan ikke motsette seg overføringen eller gjøre gjeldende at overføringen utgjør en bortfallsgrunn for rettsforholdet.

§ 3.Overføring av offentlige rettigheter, konsesjoner, tillatelser m.v.

Offentlige rettigheter, konsesjoner, tillatelser med videre som gjelder den virksomhet som skal omdannes, blir fra omdanningstidspunktet overført til aksjeselskapet.

§ 4.(Opphevet ved lov 22 jan 2016 nr. 1.)
§ 5.Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks.