Lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap

DatoLOV-2005-01-07-5
DepartementSamferdselsdepartementet
Sist endretLOV-2016-01-22-1 fra 01.03.2016
PublisertI 2005 hefte 1
Ikrafttredelse07.01.2005
Endrer
Kunngjort07.01.2005
KorttittelLov om BaneService som AS

§ 1.Formål

Formålet med denne loven er å regulere visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap.

§ 2.Overføring av privatrettslige forpliktelser

Overføring til aksjeselskapet av forpliktelser knyttet til de deler av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet som omdanningen gjelder, har frigjørende virkning for staten.

Fordringshavere og andre rettighetshavere kan ikke motsette seg overføringen eller gjøre gjeldende at overføringen utgjør en bortfallsgrunn for rettsforholdet.

§ 3.Overføring av offentlige rettigheter, konsesjoner, tillatelser mv.

Offentlige rettigheter, konsesjoner, tillatelser med videre som gjelder den virksomhet som skal overføres, blir fra omdanningstidspunktet overført til aksjeselskapet.

Omregistrering i grunnboken og andre offentlige registre i forbindelse med omdanningen skjer ved navneendring.

§ 4.(Opphevet ved lov 22 jan 2016 nr. 1.)
§ 5.Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks.