Lov om straff (straffeloven)

DatoLOV-2005-05-20-28
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2016-12-16-98 fra 01.01.2017
PublisertI 2005 hefte 6
Ikrafttredelse01.10.2015, 07.03.2008
EndrerLOV-1902-05-22-10
Kunngjort20.05.2005
KorttittelStraffeloven 2005 - strl. 2005

- Jf. tidligere Almindelig borgerlig Straffelov 22 mai 1902 nr. 10. - Se lov 28 mai 2010 nr. 16. Jf. NL 6 bok, forordning 4 mars 1690, 6 feb 1694, 21 sep 1695, 16 okt 1697, 22 okt 1701 (jf. anordn. 24 jan 1710 og 12 feb 1745, reskript 8 aug 1738 og 23 sep 1763, instrukser 9 des 1746 og 5 juni 1776), 8 okt 1725, 17 mars 1741, 7 feb 1749, 20 nov 1750, 5 feb 1751, 23 feb 1752, 18 des 1767, 27 apr 1771, 20 feb 1789, 27 sep 1799, 19 apr 1805, 28 sep 1813, lover 25 okt 1815, 20 aug 1842, 27 mai 1854, 4 juli 1857, 9 juni 1866, 4 mai 1872, 3 juni 1874, 30 apr 1877, 29 mai 1879, 9 juni 1883, 6 juni 1884, 21 juni 1886, 6 juli 1887, 29 juni 1888 nr. 2, 29 juni 1889, 28 juni 1890, 6 juli 1891, 18 juni 1892, 2 mai 1894, 23 juli 1894 og 6 juni 1896.

Kort om loven:

Loven erstatter nåværende straffelov fra 1902 (straffeloven 1902). Loven er satt i kraft fra 1. oktober 2015 ved lov 19. juni 2015 nr. 65 om straffelovens ikraftsetting.

Straffeloven 2005 er inndelt i tre deler:

Første del gir bestemmelser om straffelovgivningens virkeområde, definisjoner, grunnvilkår for straffeansvar og foretaksstraff. Første del gir videre oversikt over de strafferettslige reaksjonene: fengselsstraff, forvaring, samfunnsstraff, ungdomsstraff, bot og rettighetstap. Første del gir også regler om utsettelse og frafall av straffeutmåling, og om overføring til tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg. Inndragning, fellesregler for reaksjonsfastsettelsen og foreldelse blir også omtalt i denne del av loven.

Annen del omtaler de straffbare handlingene: folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser, vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser, terrorhandlinger og handlinger med tilknytning til terrorisme. Videre omtales vern av offentlig myndighet og tilliten til offentlig myndighet, vern av den offentlige ro, orden og sikkerhet, vern av informasjon og informasjonsutveksling , uriktig forklaring og anklage, vern av folkehelsen og det ytre miljø og vern av den personlige frihet og fred. Annen del behandler også volds- og seksuallovbrudd, vinningslovbrudd og lignende krenkelser av eiendomsretten. Videre omtales skadeverk og fremkalling av fare for allmennheten, vern av tilliten til penger og visse dokumenter, bedrageri, skattesvik og lignende økonomisk kriminalitet samt kreditorvern.

Tredje del inneholder sluttbestemmelser om ikraftsetting av loven og endringer i andre lover.

Kapitteloversikt: