Lov om straff (straffeloven)

Første del. Alminnelige bestemmelser

Kapittel 4. Foretaksstraff

§ 27.Straff for foretak

Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Det gjelder selv om ingen enkeltperson har utvist skyld eller oppfylt vilkåret om tilregnelighet, jf. § 20.

Med foretak menes selskap, samvirkeforetak, forening eller annen sammenslutning, enkeltpersonforetak, stiftelse, bo eller offentlig virksomhet.

Straffen er bot. Foretaket kan også fradømmes retten til å utøve virksomheten eller forbys å utøve den i visse former, jf. § 56, og ilegges inndragning, jf. kapittel 13.

0Endret ved lov 29 juni 2007 nr. 81 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 23 nov 2007 nr. 1287).
§ 28.Momenter ved avgjørelsen om et foretak skal ilegges straff

Ved avgjørelsen om et foretak skal straffes etter § 27, og ved utmålingen av straffen, skal det blant annet tas hensyn til

a)straffens preventive virkning,
b)lovbruddets grovhet, og om noen som handler på vegne av foretaket, har utvist skyld,
c)om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget lovbruddet,
d)om lovbruddet er begått for å fremme foretakets interesser,
e)om foretaket har hatt eller kunne ha oppnådd noen fordel ved lovbruddet,
f)foretakets økonomiske evne,
g)om andre reaksjoner som følge av lovbruddet blir ilagt foretaket eller noen som har handlet på vegne av det, blant annet om noen enkeltperson blir ilagt straff, og
h)om overenskomst med fremmed stat forutsetter bruk av foretaksstraff.
0Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.