Lov om straff (straffeloven)

Første del. Alminnelige bestemmelser

Kapittel 5. Oversikt over de strafferettslige reaksjonene

§ 29.Straffene

Straffene er

a)fengsel, jf. kapittel 6,
b)forvaring, jf. kapittel 7,
c)samfunnsstraff, jf. kapittel 8,
d)ungdomsstraff, jf. kapittel 8 a,
e)bot, jf. kapittel 9, og
f)rettighetstap, jf. kapittel 10.

Når det ved fastsetting av straff er aktuelt å ilegge flere strafferettslige reaksjoner, jf. første ledd og § 30, skal den samlede reaksjonen stå i et rimelig forhold til lovbruddet.

0Endret ved lover 7 mars 2008 nr. 4, 20 jan 2012 nr. 6 (ikr. 1 juli 2014 iflg. res. 13 juni 2014 nr. 721).
§ 30.Andre strafferettslige reaksjoner

Andre strafferettslige reaksjoner er

a)straffutmålingsutsettelse, jf. § 60,
b)straffutmålingsfrafall, jf. § 61,
c)overføring til tvungent psykisk helsevern, jf. § 62,
d)overføring til tvungen omsorg, jf. § 63,
e)inndragning, jf. kapittel 13,
f)påtaleunnlatelse, jf. straffeprosessloven §§ 69 og 70,
g)overføring av saken til mekling i konfliktråd, oppfølging i konfliktråd eller til ungdomsoppfølging i konfliktråd, jf. straffeprosessloven § 71 a første og annet ledd, og
h)tap av retten til å føre motorvogn mv., jf. vegtrafikkloven § 24 a annet ledd, § 33 nr. 1 og 2, jf. nr. 6, og § 35 første ledd og tap av retten til å drive persontransport mot vederlag (kjøreseddel), jf. yrkestransportloven § 37 f annet ledd.
0Endret ved lover 20 jan 2012 nr. 6 (ikr. 1 juli 2014 iflg. res. 13 juni 2014 nr. 721), 20 juni 2014 nr. 49 (ikr. 1 juli 2014 iflg. res. 20 juni 2014 nr. 795).