Lov om straff (straffeloven)

Annen del. De straffbare handlingene

Kapittel 30. Bedrageri, skattesvik og liknende økonomisk kriminalitet

0Kapitlet tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 371. Bedrageri

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning

a)fremkaller, styrker eller utnytter en villfarelse og derved rettsstridig forleder noen til å gjøre eller unnlate noe som volder tap eller fare for tap for noen, eller
b)bruker uriktig eller ufullstendig opplysning, endrer data eller datasystem, disponerer over et kredittkort eller debetkort som tilhører en annen, eller på annen måte uberettiget påvirker resultatet av en automatisert databehandling, og derved volder tap eller fare for tap for noen.
0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 372. Grovt bedrageri

Grovt bedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om bedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på om

a)det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade,
b)det er voldt velferdstap eller fare for liv eller helse,
c)det er begått ved flere anledninger eller over lengre tid,
d)det er begått av flere i fellesskap eller har et systematisk eller organisert preg,
e)lovbryteren har foregitt eller misbrukt stilling, verv eller oppdrag,
f)det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon, eller
g)lovbryteren har forledet allmennheten eller en større krets av personer.
0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 373. Mindre bedrageri

Bedrageri straffes med bot når straffskylden er liten fordi det gjaldt en ubetydelig verdi og forholdene for øvrig tilsier det.

0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 374. Grovt uaktsomt bedrageri

Grovt uaktsomt bedrageri straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Dersom et grovt uaktsomt bedrageri må anses som grovt, jf. § 372 annet punktum, kan fengsel inntil 2 år anvendes.

0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 375. Forsikringsbedrageri

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som

a)ved inngåelsen av en forsikringsavtale fortier eller gir uriktig opplysning om en omstendighet som er av betydning for forsikringsgiveren, eller utviser grov uaktsomhet med hensyn til denne betydningen, eller
b)i den hensikt å få utbetalt en forsikringssum til seg eller andre, skader eller ødelegger en forsikret gjenstand eller på annen måte fremkaller et forsikringstilfelle.

På samme måte straffes den som med forsett om å få utbetalt en forsikringssum til seg eller andre

a)uriktig oppgir eller gir det utseendet av at et forsikringstilfelle er inntrådt,
b)gir en skadeoppgave som står i påtakelig misforhold til skaden, eller på annen måte gir uriktig eller ufullstendig opplysning, eller
c)oppgir til erstatning en gjenstand som ikke er forsikret, ikke er til eller ikke er skadet.
0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 376.Grovt forsikringsbedrageri

Grovt forsikringsbedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om forsikringsbedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på om det

a)har hatt til følge en betydelig økonomisk skade,
b)har voldt fare for liv eller helse,
c)er begått ved flere anledninger eller over lengre tid, eller
d)er begått av flere i fellesskap eller har et planlagt eller organisert preg.
0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 377. Bedrageriliknende handlinger

Med bot straffes den som uten å oppgi navn og adresse forlater et overnattingssted, serveringssted eller annet sted der en ytelse er mottatt, uten å betale på stedet som forutsatt. Straff etter paragrafen her kommer ikke til anvendelse dersom forholdet går inn under § 373.

0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 378. Skattesvik

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som gir uriktig eller ufullstendig opplysning til en offentlig myndighet, eller unnlater å gi pliktig opplysning, når han forstår eller bør forstå at det kan føre til skattemessige fordeler.

0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 379. Grovt skattesvik

Grovt skattesvik straffes med bot eller fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om skattesviket er grovt skal det særlig legges vekt på om det

a)har ledet til eller kunne ha ledet til unndragelse av et betydelig beløp,
b)er utført på en måte som i særlig grad har gjort det vanskelig å oppdage,
c)er begått ved flere anledninger eller over lengre tid,
d)er begått av flere i fellesskap eller har et planmessig eller organisert preg,
e)er utført ved å misbruke stilling eller tillitsforhold, eller
f)foreligger medvirkning under utøvelse av næring.

Ved avgjørelsen av om skattesviket er grovt kan flere overtredelser ses i sammenheng.

Denne paragrafen kommer til anvendelse også om det foreligger uvitenhet med hensyn til de momenter som gjør handlingen grov, når uvitenheten er grovt uaktsom.

0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 380. Grovt uaktsomt skattesvik

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som grovt uaktsomt gir uriktig eller ufullstendig opplysning til en offentlig myndighet, eller unnlater å gi pliktig opplysning, når han bør forstå at det kan føre til skattemessige fordeler. Dersom et grovt uaktsomt skattesvik må anses som grovt, jf. § 379 første ledd, kan fengsel inntil 6 år anvendes.

0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 381.Foreldelse av skattesvik

Fristen for foreldelse av straffansvar etter §§ 378 til 380 er 10 år.

0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 382. Villedende og uriktig selskapsinformasjon

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som i oppfordring til å delta i stiftelse eller utvidelse av aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller annet selskap med økonomisk formål, eller i oppfordring til å overta lån til slikt selskap, gir villedende eller uriktig opplysning av betydning for bedømmelsen av selskapet.

På samme måte som etter første ledd straffes tillitsmann eller funksjonær i selskap som nevnt, såfremt han offentliggjør villedende eller uriktig opplysning av betydning for bedømmelsen av selskapet, eller gir slik opplysning til en selskapsdeltaker eller selskapets fordringshaver, noen av dets organer eller til en offentlig myndighet. Likestilt med tillitsmann og funksjonær etter første punktum, er andre som på grunn av oppdrag for selskapet har kjennskap til dets forhold.

0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 383.Grov villedende og uriktig selskapsinformasjon

Grove overtredelser av § 382 straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om lovbruddet er grovt skal det særlig legges vekt på

a)lovbruddets omfang,
b)hvilke følger lovbruddet har hatt,
c)om lovbruddet/handlingen retter seg mot allmennheten eller en større krets av personer,
d)om lovbruddet er begått ved flere anledninger eller over lengre tid,
e)om lovbruddet er begått av flere i fellesskap eller har et systematisk preg,
f)om lovbryteren har foregitt eller misbrukt stilling, verv eller oppdrag, eller
g)om det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon.
0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 384. Grovt uaktsom villedende og uriktig selskapsinformasjon

Grovt uaktsom villedende eller uriktig selskapsinformasjon straffes med bot eller fengsel inntil ett år. Er det grovt uaktsomme lovbruddet grovt, jf. § 383 annet punktum, kan fengsel inntil 2 år anvendes.

0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 385. Svikaktig dobbeltsalg mv.

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som påfører eller utsetter den berettigede for tap ved å disponere over et

a)formuesgode som en annen har fått, eller mot helt eller delvis betalt vederlag er tilsagt, eiendomsrett eller bruksrett til, eller
b)gjeldsbrev som helt eller delvis er innfridd.
0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 386. Krenkelse av sikkerhetsrett

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget disponerer over et formuesgode som han eier eller besitter, og som en annen har sikkerhet i, og ved det påfører eller utsetter den sikrede for tap.

0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 387. Korrupsjon

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som

a)for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag, eller
b)gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag.

Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet.

0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 388. Grov korrupsjon

Grov korrupsjon straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om korrupsjonen er grov skal det særlig legges vekt på om handlingen

a)er forøvd av eller overfor en offentlig tjenestemann eller noen annen ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling, verv eller oppdrag,
b)om den har eller kunne ha hatt til følge betydelig økonomisk fordel,
c)om det forelå risiko for betydelig skade av økonomisk eller annen art, og
d)om det er registrert uriktige regnskapsopplysninger, utarbeidet uriktig regnskapsdokumentasjon eller uriktig årsregnskap.
0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 389. Påvirkningshandel

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som

a)for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel for å påvirke utøvelsen av en annens stilling, verv eller utføring av oppdrag, eller
b)gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel for å påvirke utøvelsen av en annens stilling, verv eller utføring av oppdrag.

Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet.

0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 390. Økonomisk utroskap

Den som handler mot en annens interesser som han styrer eller har tilsyn med, med forsett om å oppnå en uberettiget vinning for seg eller andre eller om å skade, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

Straff for utroskap anvendes ikke på handling som faller inn under § 324, jf. § 325, eller § 387, jf. § 388.

0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 391. Grov økonomisk utroskap

Grov økonomisk utroskap straffes med fengsel inntil 6 år.

Ved avgjørelsen av om den økonomiske utroskapen er grov skal det særlig legges vekt på momentene som er nevnt i § 388 annet punktum.

0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 392. Regnskapsovertredelse

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som overtrer bestemmelser om bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, årsregnskap, årsberetning eller regnskapsoppbevaring som er fastsatt i lov eller forskrift i medhold av lov.

0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 393. Grov regnskapsovertredelse

Grov regnskapsovertredelse straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om regnskapsovertredelsen er grov skal det særlig legges vekt på om

a)det er brukt uriktig eller villedende informasjon eller et uriktig dokument,
b)den er begått over lang tid,
c)den er begått av noen ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling eller virksomhet,
d)den har gitt betydelig økonomisk fordel,
e)det forelå risiko for betydelig skade av økonomisk eller annen art, eller
f)den har gjort det vanskelig å kontrollere virksomheten.
0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
§ 394. Uaktsom regnskapsovertredelse

Uaktsom regnskapsovertredelse straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.