Lov om straff (straffeloven)

Tredje del. Sluttbestemmelser

§ 411.Ikraftsetting

Loven trer i kraft 1. oktober 2015. Fra samme tid oppheves straffeloven 22. mai 1902 nr. 10. Forskrifter gitt i medhold av straffeloven 1902 gjelder også etter at loven her har trådt i kraft.

Kapittel 16 kan settes i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1 Fra samme tid som kapittel 16 settes i kraft, gjelder første del i straffeloven 2005 for bestemmelsene i kapittel 16. Alminnelig del i straffeloven 1902 gjelder ikke for kapittel 16. Fra den tid kapittel 16 tar til å gjelde,1 gjøres følgende endringer i andre lover: - - -

0Endret ved lover 7 mars 2008 nr. 4, endret paragrafnummer fra § 101, 19 juni 2009 nr. 74, endret paragrafnummer fra § 401, 19 juni 2015 nr. 65.
1Fra 7 mars 2008 iflg. res. 7 mars 2008 nr. 225.
§ 412.(Opphevet ved lov 19 juni 2015 nr. 65.)