Lov om endringar i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner og lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard

DatoLOV-2005-06-10-52
DepartementKlima- og miljødepartementet
Sist endret
PublisertI 2005 hefte 7
Ikrafttredelse01.01.2007
EndrerLOV-1978-06-09-50, LOV-2001-06-15-79
Kunngjort10.06.2005
KorttittelEndringslov til kulturminneloven mv.

Kapitteloversikt:

III

1.Lova tek til å gjelde frå den tid Kongen fastset.1
2.Endringane i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner og lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard, som gjeld statar som har ratifisert UNESCO-konvensjonen av 1970, gjeld berre for kulturgjenstandar som er ulovleg fjerna eller ulovleg utførte etter at endringane trådte i kraft.
1Frå 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1434.