Lov om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover

DatoLOV-2005-06-17-89
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2007-12-21-127
PublisertI 2005 hefte 8
Ikrafttredelse17.06.2005, 01.11.2005, 01.03.2008, 01.03.2009, 15.12.2011, 11.06.2012, 16.03.2013
EndrerLOV-1992-06-26-86
Kunngjort17.06.2005
KorttittelEndringslov til tvangsfullbyrdelsesloven mv.

Kapitteloversikt:

VI Ikraftsetjings- og overgangsføresegner

1.Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.1 Kongen kan fastsetje at ulike delar av lova skal ta til å gjelde frå ulik tid. Kongen kan fastsetje at endringane i tvangsfullføringslova kapittel 7 kan tre i kraft til ulik tid for forskjellige namsmakter.
2.Kongen kan fastsetje nærmare overgangsreglar.
1Etter res. 17 juni 2005 nr. 628 trådte del IV ikr. 17 juni 2005. Etter res. 28 okt 2005 nr. 1242 trådte del II og del III, endringa i tvangsl. § 7-3 ikr. 1 nov 2005. - Etter res. 15 feb 2008 nr. 136 trådte avsnitt I om tinglysingsl. ny § 34a, avsnitt III om endringer i tvangsl., endringene i § 7-21 og § 7-25 samt ny § 7-29 for så vidt gjelder utleggsforretninger som holdes av de alminnelige namsmyndighetene og av Statens innkrevingssentral, avsnitt III om endringer i tvangsl., endringen i kapittel 7 avsnitt III overskriften og avsnitt V om opphevelse av lov 11 juni 1993 nr. 83 om endringer i rettergangslovgivningen m.m. avsnitt I nr. 50 om endringer tvangsl. § 7-19 andre ledd, § 7-20, § 7-21 nytt fjerde ledd, § 7-25 og § 7-29 ikr. 1 mars 2008. - Etter res. 27 feb 2009 nr. 237 trådte avsnitt III om endringer i tvangsl., endringen i § 7-20 annet ledd ikr. 1 mars 2009, og endringen i § 7-19 og § 7-20 første ledd og tredje til ellevte ledd, for så vidt gjelder utleggsforretninger som holdes av de alminnelige namsmyndighetene og av Statens innkrevingssentral, ikr. 1 mars 2009. - Etter res. 9 des 2011 nr. 1194 trådte endringene i tvangsl. § 7-19, § 7-20 første ledd og tredje til ellevte ledd, § 7-21, § 7-25 og ny § 7-29 ikr. 15 des 2011 for så vidt gjelder utleggsforretninger som holdes av skattekontorene og skatteoppkreverne. - Etter res. 8 juni 2012 nr. 496 trådte endringene i tvangsl. § 7-19, § 7-20 første ledd og tredje til ellevte ledd, § 7-21, § 7-25 og ny § 7-29 ikr. 11 juni 2012 for så vidt gjelder utleggsforretninger som holdes av Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral (NAVI) med hjemmel i ftrl. § 8-22 annet ledd, § 22-15 syvende ledd og § 22-15a femte ledd, kontantstøtteloven § 11 tredje ledd, barnetrygdloven § 13 tredje ledd og lov om pensjonstrygd for fiskere § 16 nr. 3, jf. § 17, jf. bidragsinnkrevingsloven. - Etter res. 15 mars 2013 nr. 273 trådte endringene i tvangsl. § 7-19, § 7-20 første ledd og tredje til ellevte ledd, § 7-21, § 7-25 og ny § 7-29 ikr. 16 mars 2013 for så vidt gjelder utleggsforretninger som holdes av Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral og som bestemmelsene ikke allerede er satt i kraft for.