Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

DatoLOV-2005-06-17-90
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2017-02-17-7 fra 01.03.2017
PublisertI 2005 hefte 8
Ikrafttredelse01.01.2008
EndrerLOV-1915-08-13-6
Kunngjort17.06.2005
KorttittelTvisteloven - tvl

Loven ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88. - Jf. tidligere lov 13 aug 1915 nr. 6.

Kort om loven:

Loven skal legge til rette for en rettferdig, forsvarlig, rask, effektiv og tillitsskapende behandling av rettstvister gjennom offentlig rettergang for uavhengige og upartiske domstoler. Loven skal ivareta den enkelte borgers behov for å få håndhevet sine rettigheter og løst sine tvister og samfunnets behov for å få respektert og avklart rettsregler.

Tvisteloven sikter mot en mer effektiv behandling av sivile tvister i domstolene og har bl.a. egne bestemmelser om småkrav, dvs. krav under kr. 125 000,-. Målet er at omfangen av prosessen og kostnadene forbundet med denne skal tilpasses verdien av den gjenstanden tvisten gjelder. Et annet viktig hensyn er at prosessen skal være effektiv og at dommeren skal ha en aktiv styring av saksforberedelsene.

Loven består av ni deler. Første del omtaler lovens formål og anvendelse og grunnleggende forutsetninger for behandling av sivile saker. Annen del gir regler om mekling og avklaring av saken gjennom behandling i forliksrådet, mekling og rettsmekling. Tredje del omhandler rettsbehandlingen i første instans, mens Fjerde del gir generelle bestemmelser om bl.a. grunnlaget for rettens avgjørelser, prosesskrav, rettsmøter, rettsbøker og offentlighet. Femte del rommer bestemmelser om bevis, mens Sjette del dekker rettsmidler (anke og gjenåpning av saker). Sjuende del har bestemmelser om midlertidig sikring, Åttende Del om særlige prosessformer og Niende del om ikraftsetting av tvisteloven og endring i andre lover.

Tvisteloven erstatter tidligere lov fra 1915.

Kapitteloversikt: