Lov om endringer i åndsverkloven m.m

DatoLOV-2005-06-17-97
DepartementKulturdepartementet
Sist endret
PublisertI 2005 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2005
EndrerLOV-1956-12-14-4, LOV-1961-05-12-2
Kunngjort17.06.2005
KorttittelEndringslov til åndsverkloven m.m

Kapitteloversikt:

Jf. EØS-avtalen vedlegg XVII nr. 9e (direktiv 2001/29, informasjonssamfunnsdirektivet).

III

1.Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 De enkelte bestemmelser i loven kan settes i kraft til ulik tid.
2.For endringene i åndsverkloven gjelder følgende overgangsregler:
a)Endringene gjelder ikke handlinger som er utført eller rettigheter som er ervervet før loven her trer i kraft.
b)- - -
c)Kongen kan fastsette nærmere overgangsregler.
1Fra 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 630.