Lov om endringar i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting

DatoLOV-2005-06-17-98
DepartementKulturdepartementet
Sist endret
PublisertI 2005 hefte 8
IkrafttredelseKongen fastset, 01.07.2005, 01.07.2008
EndrerLOV-1992-12-04-127
Kunngjort17.06.2005
KorttittelEndringslov til kringkastingsloven

Kapitteloversikt:

I

Lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting blir endra slik: 

- - - 

§ 4-4 tredje ledd skal lyda:

Dersom valg av hvilke kringkastingssendinger som skal videresendes i kabelnettet ikke er gjennomført i samsvar med bestemmelsene i eller i medhold av denne lov, kan Medietilsynet pålegge kabeleier eller den som disponerer kabelnettet å gjennomføre nytt valg. 

Noverande tredje ledd blir nytt fjerde ledd. 

- - - 

§ 4-6 blir oppheva.

- - - 

II

Denne lova trer i kraft frå det tidspunktet Kongen fastset.1 Dei enkelte reglane kan setjast i kraft til ulik tid.

1Frå 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 631, med unntak av ny § 4-4 tredje leden, endring i § 10-3 første og andre leden og opphevinga av § 4-6. Etter res. 30 mai 2008 nr. 524 trådte endringa i § 10-3 ikr. 1 juli 2008.