Lov om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.)

DatoLOV-2006-12-01-65
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2006 hefte 14
IkrafttredelseKongen bestemmer, 01.01.2008, 01.01.2007
EndrerLOV-1992-07-17-100
Kunngjort01.12.2006
KorttittelEndringslov til barnevernl. og sosialtjenestel

Kapitteloversikt:

- - -

III

I lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) gjøres følgende endringer: - - - 

§ 9-3 tredje ledd skal lyde:

Fylkesnemnda avgjør kravet i de tilfelle det vedtak som gir grunnlag for plasseringen hører inn under fylkesnemndas myndighetsområde.

X

III-IX trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelser til forskjellig tid.

Kongen kan gi nærmere overgangsbestemmelser.

1Iflg. res. 1 des 2006 nr. 1332 trådte del III § 4-4 (4), § 4-15 (3) siste punktum, § 4-19 og § 4-21 (2) ikr. 1 jan 2007. Iflg. res. 30 nov 2007 nr. 1348 trådte del III § 4-6 (2) annet punktum, § 4-6 (4), § 4-9 (1) annet punktum, § 4-9 (3) , § 6-9 (2) og del IV til og med del IX, ikr. 1 jan 2008. Ved res. 21 des 2007 nr. 1575 er del III barnevernloven satt ikr. 1 jan 2008 for så vidt gjelder endringene i barnevernloven kapittel 7.