Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt 

DatoLOV-2006-12-15-81
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2007-06-15-27
PublisertI 2006 hefte 15
IkrafttredelseKongen bestemmer, 15.12.2006, 01.01.2007
EndrerLOV-1999-03-26-14
Kunngjort15.12.2006
KorttittelEndringslov til skatteloven

Kapitteloversikt:

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endringer:

VII

Overgangsregel til skatteloven § 4-2 annet ledd:

(1) Ved fastsettelse av skattepliktig formue unntas følgende eiendeler:
a)rettigheter i henhold til avtale om individuell pensjonsforsikring eller pensjonsspareavtale etter skatteloven (IPA), når avtalen er inngått før 12. mai 2006.
b)- - -
(2) Det gis ikke fradrag etter skatteloven § 4-3 annet ledd for verdien av plikt til å yte livrente som nevnt i første ledd. 

Overgangsregel ved oppheving av skatteloven § 5-41 annet ledd:

Bestemmelsene om beskatning av livrenter i skatteloven § 5-41 kommer ikke til anvendelse for kollektive livrenter i arbeidsforhold etablert før 2007. 

Overgangsregel ved oppheving av skatteloven § 6-47 første ledd bokstav c:

Departementet kan gi forskrift om opphør av individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven, og om at selskapet skal sørge for at det utstedes en fripolise som sikrer forsikringstakeren opptjente rettigheter etter avtalen. I forskriften kan forsikringstakeren gis rett til å tegne ny avtale uten å gi nye helseopplysninger, og størrelsen på gebyr ved slik avtale kan fastsettes. I forskriften kan det også gis bestemmelser om gjenkjøp. 

Overgangsregel ved oppheving av skatteloven § 6-47 første ledd bokstav d:

Departementet kan gi forskrift om opphør av fortsettelsesforsikring inngått før 1. januar 2007. I forskriften kan det videre fastsettes bestemmelser på tilsvarende områder som etter overgangsregel til skatteloven § 6-47 første ledd bokstav c.

X

 

Overskriften i § 10-50 skal lyde:

Samvirkeforetaks bonus og avsetning til andelskapital 

§ 10-50 første ledd annet punktum skal lyde:

I tillegg kan det gis fradrag for avsetning til felleseid andelskapital med inntil 15 prosent av inntekten. 

Nåværende § 10-50 første ledd annet punktum blir tredje punktum. 

Nåværende § 10-50 første ledd tredje punktum blir nytt fjerde punktum. 

§ 10-50 nytt femte ledd skal lyde:

Boligbyggelag som omfattes av lov om boligbyggelag kan kreve fradrag for avsetning til felleseid andelskapital. Første ledd andre til fjerde punktum gjelder tilsvarende, men slik at fradrag kan gis i inntekt av omsetning med medlemmene og tilknyttede borettslag.

 

Nåværende § 10-50 femte ledd blir nytt sjette ledd.

XI

- - -

Endringen under VII skal likevel tre i kraft straks for så vidt gjelder overgangsregler til oppheving av skatteloven § 6-47 første ledd bokstav c og d.

- - -

Endringene under X trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

0Endret ved lov 15 juni 2007 nr. 27 (i sjuende ledd).