Lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav 

DatoLOV-2006-12-15-85
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2007-12-14-113
PublisertI 2006 hefte 15
IkrafttredelseKongen bestemmer, 01.01.2008, 15.12.2006
EndrerLOV-2005-06-17-67
Kunngjort15.12.2006
KorttittelEndringslov til skattebetalingsloven

Kapitteloversikt:

I lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav gjøres følgende endringer: - - -

II 

§ 15-1 tredje ledd skal lyde:

(3) I skattesaker treffes avgjørelser etter første ledd av skatteutvalget etter innstilling fra skatteoppkreveren. I saker som gjelder ettergivelse av skatt for mer enn 200.000 kroner, blir likevel avgjørelsen å treffe av departementet etter forslag fra skatteutvalget. Departementet fastsetter hvilket utvalg den enkelte kommune hører under, og kan i forskrift gi bestemmelser om den enkelte kommunes representasjon i skatteutvalget. For skattytere som utelukkende skal betale statsskatt, kan departementet bestemme at avgjørelse som nevnt i dette ledd kan legges til andre organer.

- - - 

IV

Endringene under II gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid. Departementet kan gi overgangsbestemmelser.

1Fra 1 jan 2008 iflg. res. 7 des 2007 nr. 1371, med unntak av del II § 15-1 tredje ledd.