Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

DatoLOV-2007-06-29-75
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2016-12-16-90 fra 01.01.2017, LOV-2016-12-16-91 fra 01.01.2017
PublisertI 2007 hefte 6
Ikrafttredelse01.11.2007, 01.01.2008, 01.11.2008, 16.03.2009
EndrerLOV-1997-06-19-79
Kunngjort29.06.2007
Rettet03.01.2017 (EØS-rettsakter tilføyd).
KorttittelVerdipapirhandelloven - vphl

Loven er satt delvis ikr. 1 nov 2007, delvis 1 jan 2008 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 752, se § 18-1. - Jf. tidligere lov 19 juni 1997 nr. 79.

Kort om loven:

Lovens formål er å legge til rette for en sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle instrumenter, det vil si verdipapirer. Loven gjelder for virksomhet i Norge, med mindre noe annet er bestemt.

Loven er inndelt i seks deler. Del 1 gir bestemmelser om lovens formål og virkeområde og definisjon av en del begreper. Del 2 gir generelle adferdsbestemmelser og regler om meldeplikt, løpende og periodisk informasjonsplikt, offentliggjøring og likebehandling. Videre gis reglr om tilbudsplikt og frivillig tilbud ved oppkjøp, prospektkrav ved offentlige tilbud og opptak av aksjer utstedt at allmennaksjeselskap til notering på Oslo Børs. Del 2 behandler også egenhandel. Del 3 inneholder regler om verdipapirforetak, herunder vilkår for tillatelse og om grensekryssende virksomhet.Videre omtales virksomheten til verdipapirforetak og drift av en såkalt multilateral handelsfasilitet. Del 4 omhandler verdipapiroppgjøret, herunder generelle bestemmelser, oppgjørssentral og motregning av enkelte finansielle instrumenter. Del 5 gir regler om tilsyn og sanksjoner og Del 6 bestemmelser om ikrafttreden og overgangsregler og endringer i andre lover.

Loven erstatter tidligere lov fra 1997.

Kapitteloversikt: