Lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

DatoLOV-2008-01-11-2
DepartementSamferdselsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2008 hefte 1
IkrafttredelseKongen bestemmer, 15.01.2008
EndrerLOV-2003-07-04-83
Kunngjort11.01.2008   kl. 15.40
KorttittelEndringslov til ekomloven

Kapitteloversikt:

Jf. EØS-avtalens vedlegg XI nr. 5 cu (frd. 531/2012). 

I lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) gjøres følgende endringer:

I

- - - 

§ 6-2 nytt fjerde til syvende ledd skal lyde:

Myndigheten kan i særskilte tilfeller etter søknad fra politiet og Forsvaret gi tillatelse til bruk av frekvenser som er tildelt andre når det må anses nødvendig for oppfyllelse av viktige, tjenestlige behov.

Tilsvarende kan myndigheten etter søknad gi kriminalomsorgen tillatelse til bruk av frekvenser som er tildelt andre for etablering av mobilfrie soner i og i tilknytning til sine anstalter.

Politiet kan uten tillatelse fra myndigheten ta i bruk frekvenser som er tildelt andre dersom vilkårene for identifisering av kommunikasjonsanlegg etter straffeprosessloven § 216 b annet ledd bokstav c er oppfylt. Politiet skal varsle myndigheten så snart som mulig etter at frekvenser tildelt andre er tatt i bruk.

Frekvensbruken etter fjerde, femte og sjette ledd skal skje på en måte som i minst mulig grad griper inn i rettigheter som følger av allerede tildelte frekvenstillatelser.

 

Nåværende fjerde ledd blir nytt åttende ledd. 

- - -

II

Loven her gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

0Fra 15 jan 2008 iflg. res. 11 jan 2008 nr. 8, med unntak av endringene i § 6-2.