Lov om utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner

DatoLOV-2008-10-17-79
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2008 hefte 11
Ikrafttredelse17.10.2008
Endrer
Kunngjort17.10.2008   kl. 15.35
KorttittelStortingspensjonsutvalgsloven

§ 1.Formål

Formålet med denne loven er å gi utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner tilgang på opplysninger som er nødvendige for å kunne gjennomføre oppdraget som utvalget har fått av Stortingets presidentskap i mandat av 4. september 2008, for å kunne vareta pensjonistenes rettssikkerhet, og for å kunne foreta uavhengige undersøkelser og vurderinger.

§ 2.Opplysningsplikt

Utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner har rett til å innhente nødvendige opplysninger uten hinder av taushetsplikt etter følgende bestemmelser:

-Lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning § 3-13.
-Lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 25-1 (adgang til arbeidsgiverregisteret og arbeidstagerregisteret).
-Lov av 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen § 7.
-Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13.
§ 3.Unntak fra konsesjonsplikt

Utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner trenger ikke søke konsesjon etter lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger kapittel VI.

§ 4.Taushetsplikt

Medlemmene av utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner og enhver som utfører tjeneste eller arbeid for utvalget har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven av 10. februar 1967 §§ 13-13f.

§ 5.Ansvar

Lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 2-1 gjelder for skader som måtte oppstå i tilknytning til utvalgets arbeid for staten.

§ 6.Ikrafttreden

Loven trer i kraft straks.