Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 

DatoLOV-2008-12-12-99
DepartementFinansdepartementet
Sist endret
PublisertI 2008 hefte 13
IkrafttredelseKongen bestemmer, 12.12.2008, 01.01.2009
EndrerLOV-1999-03-26-14
Kunngjort12.12.2008   kl. 15.15
KorttittelEndringslov til skatteloven

Kapitteloversikt:

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer: - - -

VII

Overskriften i § 10-50 skal lyde: 

Samvirkeforetaks etterbetaling og avsetning til andelskapital 

§ 10-50 første ledd skal lyde:

(1) Samvirkeforetak kan kreve fradrag i inntekten for etterbetalinger til medlemmene etter samvirkeloven § 27. I tillegg kan det gis fradrag for avsetning til felleseid andelskapital med inntil 15 prosent av inntekten. Fradrag gis bare i inntekt av omsetning med medlemmene. Omsetning med medlemmene og likestilt omsetning må fremgå av regnskapet og kunne legitimeres.
 

§ 10-50 sjette ledd skal lyde:

(6) Boligbyggelag som omfattes av lov om boligbyggelag, kan kreve fradrag for avsetning til felleseid andelskapital. Første ledd annet til fjerde punktum gjelder tilsvarende, men slik at fradrag kan gis i inntekt av omsetning med medlemmene og tilknyttede borettslag.
 

Nåværende § 10-50 sjette ledd blir nytt sjuende ledd.

IX

- - -

Endringene under VII trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

- - -

XI

Ved ikrafttredelse av endringene under VIII gjelder følgende overgangsregel: 

For fastsetting av inngangsverdi i skattemessig åpningsbalanse for driftsmidler som har inngått i virksomheten ved opphevingen av skattefritaket i § 2-30 første ledd bokstav h gjelder følgende:

Inngangsverdien settes enten til

a.anskaffelsesverdi, tillagt senere påkostninger, eller
b.dokumentert markedsverdi.

Anskaffelsesverdi etter a reduseres med beregnede avskrivninger etter de avskrivningsregler og avskrivningssatser som gjelder for vedkommende driftsmiddel, for eiertiden frem til og med inntektsåret 2009.

Inngangsverdi for aksjer, obligasjoner og andre finansielle eiendeler settes til markedsverdi.

Denne overgangsregel får ikke anvendelse for gjensidig brann- og hysdyrforsikringsselskap,1 jf. skatteloven § 2-30 første ledd bokstav h nr. 1 som har levert selvangivelse for inntektsåret 2007.

Departementet kan gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av denne overgangsregelen.

1Skal vel være «husdyrforsikringsselskap».