Lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon

DatoLOV-2009-05-15-28
DepartementUtenriksdepartementet
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
PublisertI 2009 hefte 5
Ikrafttredelse01.08.2010
Endrer
Kunngjort15.05.2009   kl. 14.50
KorttittelKlaseammunisjonsloven

§ 1.Det er forbudt å bruke, utvikle, produsere, erverve, lagre eller overføre klaseammunisjon i strid med Konvensjon av 30. mai 2008 om klaseammunisjon.

Kongen kan gi nærmere regler for å oppfylle Norges forpliktelser etter konvensjonen.

§ 2.Denne loven gjelder også for Svalbard, Jan Mayen og de norske bilandene.
§ 3.Den som bryter denne loven eller forskrifter gitt med hjemmel i loven, straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. Uaktsomme handlinger straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.
0Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
§ 4.Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
0Ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 26 mars 2010 nr. 446.
§ 5.Fra den tid denne lov trer i kraft, gjøres følgende endringer i Almindelig borgerlig Straffelov 22. mai 1902 nr. 10: - - -