Lov om utvalg som skal undersøke forhold knyttet til at personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv

DatoLOV-2009-06-19-73
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2009 hefte 7
Ikrafttredelse19.06.2009 - 30.06.2012, 01.07.2009
EndrerLOV-1999-07-02-64
Kunngjort19.06.2009   kl. 16.45
KorttittelLov om undersøkelsesutvalg, psykiske lidelser

§ 1.Formål
0Paragrafen opphørte å gjelde 30 juni 2012, jf § 6.
§ 2.Opplysninger til utvalget
0Paragrafen opphørte å gjelde 30 juni 2012, jf § 6.
§ 3.Behandling av sensitive personopplysninger
0Paragrafen opphørte å gjelde 30 juni 2012, jf § 6.
§ 4.Taushetsplikt

Medlemmene av utvalget og enhver som utfører tjeneste eller arbeid for utvalget har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven av 10. februar 1967 §§ 13 til 13 f.

Når personer som nevnt i første ledd mottar opplysninger som er undergitt strengere taushetsplikt enn det som følger av forvaltningsloven, skal tilsvarende strenge taushetsplikt gjelde.

Personer som nevnt i første ledd har taushetsplikt om opplysninger som er fremkommet under forklaring for utvalget etter § 2.

Taushetsplikt som nevnt i andre og tredje ledd er ikke til hinder for at opplysningene bringes videre i den grad den som har krav på taushet samtykker, dersom opplysningene gis i statistisk form, eller dersom de er alminnelig tilgjengelig andre steder.

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet og etter at utvalget har avsluttet sin virksomhet.

§ 5.Forbud mot bruk som bevis i senere straffesak eller sivil sak

Opplysninger som utvalget mottar i medhold av § 2 kan ikke brukes som bevis i en senere straffesak eller sivil sak mot den som har gitt opplysningene.

§ 6.Ikrafttredelse mv.

§§ 1 til 6 trer i kraft straks. § 7 trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer,1 og de enkelte endringene i andre lover kan settes i kraft til forskjellig tid.

§§ 1 til 3 gjelder til og med 30. juni 2012.

1Fra 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 866.
§ 7.Endringer i andre lover

- - -