Lov om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv.

DatoLOV-2009-06-19-98
DepartementLandbruks- og matdepartementet
Sist endret
PublisertI 2009 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2009, 01.01.2010
EndrerLOV-1974-06-28-58, LOV-2003-11-28-98, LOV-1995-05-12-23
Kunngjort19.06.2009   kl. 16.45
KorttittelEndringslov til odelsloven, konsesjonsloven mv.

Kapitteloversikt:

IX

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan bestemme at de enkelte bestemmelsene skal gjelde fra forskjellig tid.

I forbindelse med lovens ikrafttredelse gjelder følgende overgangsbestemmelser:

- - -

3.Ved samodling etter odelsloven § 15 tredje ledd siste punktum og fjerde ledd inngår også samodlingstid fra tiden før ikrafttredelsen.

- - -

1Iflg. res. 19 juni 2009 nr. 815 som endret ved res. 26 juni 2009 nr. 848 trådte endringene i lovvedtaket punkt I, II, VI med unntak av jordloven § 3 (1) første, andre og tredje punktum, opphevelsen av § 3 (2) og § 5, VII, og IX ikr. 1 juli 2009, mens endringene i lovvedtaket punkt III, IV, V, VI § 3 (1) første, andre og tredje punktum, opphevelsen av § 3 (2) og § 5, samt endringene i hele VIII trådte ikr. 1 jan 2010.