Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

DatoLOV-2010-01-15-1
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Sist endret
PublisertI 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.02.2010
EndrerLOV-1949-07-28-26, LOV-1953-06-26-11, LOV-1957-07-06-26, LOV-1962-06-22-12
Kunngjort15.01.2010   kl. 15.35
KorttittelEndringslov til Statens Pensjonskasseloven mv

Kapitteloversikt:

Jf. EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 21b (direktiv 2006/54/EF).

IX. Ikrafttredelse

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

0Fra 1 feb 2010 iflg. res. 15 jan 2010 nr. 54.

X. Overgangsregler

1.Enker som mottar enkepensjon etter lov om Statens Pensjonskasse § 34 før lovens ikrafttredelse, uten reduksjon etter §§ 35 og 36, har fortsatt rett til slik ytelse også etter lovens ikrafttredelse. Andre gjenlevende ektefeller enn enker som nevnt i første punktum, hvor avdøde hadde medlemskap før 1. oktober 1976, og dødsfallet skjedde mellom 1. januar 1994 og lovens ikrafttredelse, har rett til pensjon etter lov om Statens Pensjonskasse § 34, uten reduksjon etter §§ 35 og 36 for tjenestetid opptjent etter 31. desember 1993.
2.Enker som mottar enkepensjon etter lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 17 før lovens ikrafttredelse, uten reduksjon etter §§ 18 og 19, har fortsatt rett til slik ytelse også etter lovens ikrafttredelse. Andre gjenlevende ektefeller enn enker som nevnt i første punktum, hvor avdøde hadde medlemskap før 1. oktober 1976, og dødsfallet skjedde mellom 1. januar 1994 og lovens ikrafttredelse, har rett til pensjon etter lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 17, uten reduksjon etter §§ 18 og 19 for tjenestetid opptjent etter 31. desember 1993.
3.Enker som mottar enkepensjon etter lov om pensjonsordning for sykepleiere § 19 b før lovens ikrafttredelse, uten reduksjon etter § 20, har fortsatt rett til slik ytelse også etter lovens ikrafttredelse. Andre gjenlevende ektefeller enn enker som nevnt i første punktum, hvor avdøde hadde medlemskap før 1. oktober 1976, og dødsfallet skjedde mellom 1. januar 1994 og lovens ikrafttredelse, har rett til pensjon etter lov om pensjonsordning for sykepleiere § 19 b, uten reduksjon etter § 20 for tjenestetid opptjent etter 31. desember 1993.
4.- - -
5.- - -