Lov om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv. (nødverge, bruk av åte)

DatoLOV-2010-09-17-57
DepartementKlima- og miljødepartementet
Sist endret
PublisertI 2010 hefte 11
Ikrafttredelse17.09.2010, 01.10.2010, 01.07.2012
EndrerLOV-2009-06-19-100
Kunngjort17.09.2010   kl. 14.20
KorttittelEndringslov til naturmangfoldloven, viltloven mv.

Kapitteloversikt:

IV

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid. Endringen i lov 21. juni 1996 nr. 38 om statlig naturoppsyn § 2 første ledd nr. 7 trer i kraft straks.

Første gang bestandsmålet for bjørn nås, skal Kongen straks gi forskrift om utvidet adgang til avlivning i medhold av naturmangfoldloven § 17 tredje ledd. Deretter gjelder de alminnelige reglene.

1Endringene i viltloven § 26 og naturmangfoldloven § 17 trådte ikr. 1 okt 2010 iflg. res. 17 sep 2010 nr. 1276. Naturmangfoldloven § 17 a trådte ikr. 1 juli 2012 iflg. res. 22 juni 2012 nr. 605.