Lov om endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv.

DatoLOV-2010-12-17-83
DepartementFinansdepartementet
Sist endret
PublisertI 2010 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2011
EndrerLOV-2000-03-24-16, LOV-2000-11-24-81
Kunngjort17.12.2010   kl. 15.10
KorttittelEndringslov til foretakspensjonsloven mv.

Kapitteloversikt:

VII

1.Loven trer i kraft 1. januar 2011.
2.Pensjonsinnretningen har adgang til å utsette utbetaling av alderspensjon fram til 1. juni 2011 til personer som før 1. juni 2011 sender melding om uttak av pensjon etter foretakspensjonsloven kapittel 5 avsnitt II a og innskuddspensjonsloven §§ 7-1 til 7-5, i den grad dette er nødvendig av administrative hensyn.
3.Gjeldende § 3-10 annet ledd i foretakspensjonsloven og § 4-4 annet ledd i innskuddspensjonsloven om at arbeidstakere som mottar Avtalefestet Pensjon (AFP) kan fortsette som medlem av pensjonsordningen når dette følger av ordningens regelverk, skal fortsatt gjelde for medlemmer av foretakspensjonsordning eller innskuddspensjonsordning som er født før desember 1948. Pensjonsopptjeningen opphører uansett ved fylte 67 år. Det samme gjelder medlemskap i innskuddspensjonsordning.
4.Kongen kan fastsette øvrige overgangsregler.