Lov om endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring)

DatoLOV-2010-12-17-84
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2015-04-10-17 fra 01.01.2016
PublisertI 2010 hefte 14
IkrafttredelseKongen bestemmer, 01.01.2011
EndrerLOV-2005-06-10-44
Kunngjort17.12.2010   kl. 15.10
KorttittelEndringslov til forsikringsvirksomhetsloven

Kapitteloversikt:

I

I lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) gjøres følgende endringer: - - - 

Kapittel 121 skal lyde: - - -

1Nå kapittel 7 (endret ved lov 10 apr 2015 nr. 17 (ikr. 1 jan 2016)).
 
§ 12-17.1 Utlikningsordning

Det skal opprettes en eller flere gjensidige utlikningsordninger for nærmere angitte forsikringer (nødvendighetsforsikringer) for privatkunder. Kongen kan fastsette at skadeforsikringsselskaper som tilbyr slike forsikringer her i riket, skal være medlem av en utlikningsordning.

Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om utlikningsordninger som angitt i første ledd, herunder om medlemskap, hvilke forsikringer som skal omfattes, om utlikning mellom selskapene og om organiseringen av ordningen.

0Endret ved lov 10 apr 2015 nr. 17 (ikr. 1 jan 2016 iflg. res. 10 apr 2015 nr. 350).
1Etter lov 10 apr 2015 nr. 17 tilsiktet som § 7-8.
 

- - -

II

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

Kongen kan fastsette overgangsregler.

1Fra 1 jan 2011 iflg. res. 17 des 2010 nr. 1664, med unntak av § 12-17.