Lov om endringar i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (endringar relatert til ruspåverka køyring m.m.)

DatoLOV-2010-12-17-91
DepartementSamferdselsdepartementet
Sist endretLOV-2011-11-25-45
PublisertI 2010 hefte 14
IkrafttredelseKongen fastset, 17.12.2010, 01.02.2012
EndrerLOV-1965-06-18-4
Kunngjort17.12.2010   kl. 15.10
KorttittelEndringslov til vegtrafikkloven

Kapitteloversikt:

I

I vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 vert det gjort fylgjande endringar: 

- - - 

§ 33 nr. 1 annet ledd skal lyde:

Tapet av førerett fastsettes for minst 1 år dersom rettighetshaveren blir ilagt straff for overtredelse av § 22, jf. § 31. Dette gjelder ikke for overtredelser som nevnt i § 31 annet ledd bokstav a. Ilegges straff som nevnt i § 31 annet ledd bokstav a for kjøring i prøveperiode, fastsettes likevel tap av førerett med inntil ett år. 

- - -

II

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.1 Kongen kan avgjere at føresegnene i lova skal setjast i kraft til ulik tid.

1Etter res. 17 des 2010 nr. 1613 vart del I § 22 a, § 34 fyrste og femte ledd og § 37 sett ikr. 17 des 2010. Etter res. 20 jan 2012 nr. 38 vart del I, endringar i vegtrafikklova § 22 og § 31, og del II sett ikr. 1 feb 2012.