Lov om endringer i klimakvoteloven

DatoLOV-2011-04-15-12
DepartementKlima- og miljødepartementet
Sist endret
PublisertI 2011 hefte 4
IkrafttredelseKongen bestemmer, 15.04.2011, 01.01.2012, 01.01.2013
EndrerLOV-2004-12-17-99
Kunngjort15.04.2011   kl. 14.30
KorttittelEndringslov til klimakvoteloven

Kapitteloversikt:

I

I lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser gjøres følgende endringer: 

- - - 

Ny § 21 a skal lyde:

§ 21 a.1 (driftsforbud for luftfartsaktiviteter)

Kongen kan på begjæring av forurensningsmyndighetene fatte vedtak om driftsforbud innenfor EØS dersom en luftfartøysoperatør overtrer bestemmelsene om innlevering av kvoter i § 13,2 om rapportering i § 163 eller om overvåkings- og rapporteringsplan fastsatt i forskrift i medhold av loven her.

Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om vilkårene for å begjære driftsforbud og om krav til saksbehandlingen.

1Ved endringslov 25 mai 2012 nr. 29 er paragrafnummeret i klimakvoteloven endret fra § 21 a til § 20.
2Skal vel nå være § 12.
3Skal vel nå være § 14.

II

Loven trer i kraft straks med følgende unntak:

For luftfartsaktiviteter gjelder § 4 fra 1. januar 2012 og § 131 første ledd fra 1. januar 2013.

§ 21 a2 gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

1Ved endringslov 25 mai 2012 nr. 29 er bestemmelsene i § 13 flyttet til § 12 og endret slik at luftfartsaktiviteter ikke lenger er nevnt særskilt. Det er dermed uklart om denne ikrafttredelsesbestemmelsen har noen mening.
2Ved endringslov 25 mai 2012 nr. 29 er paragrafnummeret i klimakvoteloven endret fra § 21 a til § 20.