Lov om endringer i skatteloven

DatoLOV-2011-12-09-52
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2016-12-20-117
PublisertI 2011 hefte 12
IkrafttredelseKongen bestemmer, 09.12.2011, 01.01.2012
EndrerLOV-1999-03-26-14
Kunngjort09.12.2011   kl. 14.30
KorttittelEndringslov til skatteloven

Kapitteloversikt:

V

Ved ikrafttredelse av opphevingen av § 6-83 gjelder følgende overgangsregel: 

Overgangsregel om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter

Skattyter som har fått særfradrag for store sykdomsutgifter etter skatteloven § 6-83 for inntektsårene 2010 og 2011, gis særfradrag for store sykdomsutgifter på tilsvarende vilkår fra og med inntektsåret 2012. Departementet kan i forskrift gi regler om begrensning av fradragsretten etter første punktum. 

Ved ikrafttredelse av opphevingen av § 10-5 gjelder følgende overgangsregel: 

Overgangsregel ved opphevingen av skatteloven § 10-5:

Skattepliktig korreksjonsinntekt som ved opphevingen av § 10-5 ikke er fradragsført etter den opphevede § 10-5 sjette ledd, kan kreves fradratt i senere års inntekt, så langt selskapet ikke har underdekning. Underdekning foreligger når selskapets egenkapital i henhold til balansen i årsoppgjøret er lavere enn summen av innbetalt aksjekapital, herunder overkurs, og en beregnet egenkapitalandel av netto positive midlertidige forskjeller mellom de verdiene som fremkommer i balansen i årsoppgjøret og selskapets skattemessige verdier. Den beregnede egenkapitalandelen settes til differansen mellom positive og negative midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, fratrukket en beregnet skatteforpliktelse som knytter seg til differansen. Ved beregningen av skatteforpliktelsen nyttes skattesatsen for alminnelig inntekt.

Korreksjonsinntekt som ikke er fradragsført i samsvar med første ledd innen 2017, kan kreves fradragsført dette året.

0Endret ved lover 19 des 2014 nr. 85 (f o m inntektsåret 2015), 20 des 2016 nr. 117.