Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

DatoLOV-2011-12-16-59
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Sist endretLOV-2014-12-19-73
PublisertI 2011 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2015, 01.02.2012
EndrerLOV-1997-02-28-19
Kunngjort16.12.2011   kl. 15.40
KorttittelEndringslov til folketrygdloven (ny uføretrygd)

Kapitteloversikt:

II

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1

Ny § 19-9 a gis virkning for personer som tar ut alderspensjon tidligst fra 1. januar 2011.

Uførepensjon fra folketrygden omregnes til uføretrygd etter de nye reglene med virkning fra den dato loven trer i kraft. Dette gjelder også der uførepensjon innvilges på et senere tidspunkt, men med virkningstidspunkt før loven trer i kraft.

Departementet gir forskrifter om

a)omregning av uførepensjon til uføretrygd og
b)fastsetting av pensjonspoeng og pensjonsopptjening for inntektsåret før loven trer i kraft.
1Iflg. res. 16 des 2011 nr. 1249 trådte folketrygdloven ny § 19-9a og endringsloven del II ikr. 1 feb 2012. Iflg. res. 20 juni 2014 nr. 797 trådte resten av loven ikr. 1 jan 2015.