Lov om endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff)

DatoLOV-2012-01-20-6
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2014-02-28-3
PublisertI 2012 hefte 1
IkrafttredelseKongen bestemmer, 20.01.2012, 01.07.2014, 30.10.2015
EndrerLOV-1971-06-11-52, LOV-1980-06-13-24, LOV-1981-05-22-25, LOV-2001-05-18-21
Kunngjort20.01.2012   kl. 15.10
KorttittelEndringslov til straffeloven mv.

Kapitteloversikt:

II

I lov 11. juni 1971 nr. 52 om strafferegistrering1 gjøres følgende endringer: 

§ 6 første ledd nye nr. 12 og 13 skal lyde:2

12.Betinget dom dersom lovbruddet er begått av person under 18 år mer enn 2 år før attesten blir utstedt.
13.Dom på ungdomsstraff eller samfunnsstraff dersom lovbruddet er begått av person under 18 år mer enn 5 år før attesten blir utstedt.
1Loven er opphevet, se lov 28 mai 2010 nr. 16.
2Loven er opphevet, se lov 28 mai 2010 nr. 16, dens § 40 nr. 6.

III

I lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning1 gjøres følgende endring: 

§ 6-132 nr. 2 bokstav e skal lyde:

e)konfliktrådene etter krav fra ligningsmyndighetene gi opplysninger om innholdet i avtale eller ungdomsplan inngått under megling i konfliktråd, jf. lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd.2
1Loven er opphevet ved lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning.
2Paragrafen er opphevet ved lov 26 apr 2013 nr. 16. Se nå lov 13 juni 1980 nr. 24 § 6-3 nr. 2, d
2Loven er opphevet, se lov 20 juni 2014 nr. 49.

IV

I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker gjøres følgende endringer: - - - 

§ 186 annet ledd nytt tredje og fjerde punktum skal lyde:

- - -. Bestemmelsen om rett til å motta besøk i straffegjennomføringsloven § 31 åttende ledd får tilsvarende anvendelse.

0Ved res 20 jan 2012 nr. 41 ble annet ledd tredje punktum satt ikr.
 

§ 186 nåværende annet ledd tredje og fjerde punktum1 blir nytt tredje ledd.

1Nå fjerde og femte punktum, etter at nytt tredje punktum er satt ikr.
 

Nåværende tredje til femte ledd blir nye fjerde til sjette ledd.

- - -

IX

I lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. gjøres følgende endringer: 

- - - 

§ 37 skal lyde: - - -

0Femte ledd siste punktum er ikke satt ikr., men er redigert inn i straffegjennomføringsloven.

- - - 

§ 40 nytt tiende ledd skal lyde:

Reaksjonene i annet ledd og fjerde ledd annet og tredje punktum kan ikke brukes overfor innsatte under 18 år. Departementet kan gi forskrift med utfyllende bestemmelser om mindre inngripende reaksjoner ved brudd på straffegjennomføringen for denne gruppen innsatte.

XIII. Ikrafttredelses- og overgangsregler

1.Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelser til forskjellig tid.
2.Kongen kan gi nærmere overgangsregler.
1Iflg. res. 20 jan 2012 nr. 41 trådte endringene i straffeloven § 18, § 28 annet ledd, § 28a annet ledd og § 39c annet ledd, straffeprosessloven § 69 annet ledd tredje punktum, § 98 første ledd annet punktum, § 161a, § 183 annet og tredje ledd, § 184 annet ledd annet punktum, § 185 annet ledd, § 186 annet ledd tredje punktum og § 186 a, del VI, straffegjennomføringsloven § 6 tredje ledd, § 10 fjerde ledd, § 11 femte ledd, § 16 første ledd annet punktum og annet ledd, straffeloven 2005 § 40 første ledd annet punktum, § 48 annet ledd, § 53 fjerde ledd, § 55 tredje ledd og § 78 bokstav h og i, samt del XII ikr. 20 jan 2012. Iflg. res. 13 juni 2014 nr. 721 trådte endringene i straffeloven § 15, § 28 c, § 53 nr. 3 bokstav c, § 53 nr. 3 bokstav h, § 53 nr. 6, straffeprosessloven § 76 femte ledd, § 96 tredje ledd, § 99 første ledd tredje punktum, § 100 annet ledd annet punktum, § 107 a første ledd bokstav d, del V, del VII, del VIII, straffeloven 2005 § 29 første ledd, § 30 første ledd bokstav g, § 37 første ledd bokstav d, § 37 første ledd bokstav i, § 52 a, § 52 b og § 52 c, samt del XI ikr. 1 juli 2014. Iflg. res. 30 okt 2015 nr. 1233 trådte del IX § 10 a, § 31 åttende ledd, § 37 med unntak av femte ledd siste punktum, § 38 tredje, fjerde og femte ledd og § 39 annet punktum ikr. 30 okt 2015.