Lov om endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv.

DatoLOV-2012-01-20-7
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2012 hefte 1
IkrafttredelseKongen bestemmer, 18.09.2015, 20.01.2012
EndrerLOV-2005-06-17-101
Kunngjort20.01.2012   kl. 15.10
KorttittelEndringslov til matrikkellova og tinglysingsloven mv.

Kapitteloversikt:

I

I lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering gjøres følgende endringer: 

§ 27 første ledd skal lyde:

Sentral matrikkelstyresmakt eller kommunen kan påleggje eigar, rettshavar eller leigar til eigedom, bygning eller bygningsdel å framskaffe opplysningar om eksisterande matrikkeleiningar, bygningar, bustader og adresser, når det går fram av lov eller forskrift at matrikkelen skal innehalde slike opplysningar. Dersom eigar eller rettshavar til fast eigedom har plikt til å gi slike opplysningar til skattestyresmakta, kan skattestyresmakta rapportere opplysningane vidare til sentral matrikkelstyresmakt etter reglar fastsett av departementet i forskrift. Skattestyresmakta kan utføre slik rapportering utan hinder av teieplikta etter ligningsloven.

 

§ 35 første ledd tredje punktum skal lyde: - - -

V

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

1Iflg. res. 20 jan 2012 nr. 36 trådte romertall II, III og IV ikr. 20 jan 2012. Iflg. res. 18 sep 2015 nr. 1059 trådte matrikkelloven § 35 første ledd tredje punktum ikr. 18 sep 2015.