Lov om endringer i utleveringsloven m.m

DatoLOV-2012-06-22-52
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2012 hefte 8
IkrafttredelseKongen bestemmer, 01.01.2013
EndrerLOV-2011-04-15-11
Kunngjort22.06.2012   kl. 15.55
KorttittelEndringslov til endringslov til strpl

Kapitteloversikt:

VI

I lov 15. april 2011 nr. 11 om endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) gjøres følgende endringer i avsnitt I om endringer i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker: 

§ 203 annet ledd oppheves. 

§ 210 første ledd tredje punktum oppheves. 

I endringen av § 210 b skal nytt sjette ledd lyde:

Ved anmodning fra fremmed stat om rettslig hjelp til utlevering av trafikkdata som nevnt i første ledd, gjelder § 216 a fjerde til sjette ledd tilsvarende. 

I endringen av § 210 c skal annet ledd lyde:

§ 210 b annet til sjette ledd gjelder tilsvarende.

VII

1.Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.
2.Kongen kan gi nærmere overgangsregler.
1Iflg. res. 14 des 2012 nr. 1208 trådte del I, II, III, IV og V ikr. 1 jan 2013.