Lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser

DatoLOV-2012-11-30-70
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2012 hefte 13
Ikrafttredelse30.11.2012
Endrer
Kunngjort30.11.2012   kl. 14.10
KorttittelLov om registrering av regjeringsmedlemmers verv mv.

Sml. Stortingets forretningsorden 7 juni 2012 nr. 518 § 76.

§ 1.Kongen i statsråd kan pålegge regjeringsmedlemmene å registrere sine verv og økonomiske interesser i et register som er tilgjengelig for allmennheten. De registrerte opplysningene skal tas ut av det elektroniske registeret etter at vedkommende regjeringsmedlem har trådt ut av regjeringen.
§ 2.Kongen i statsråd kan gi nærmere regler om hva registreringen skal omfatte, herunder at registreringen ikke skal angi beløp e.l. eller bare skal omfatte forhold som medfører ytelser over et visst beløp.
§ 3.Loven trer i kraft straks.