Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt

DatoLOV-2012-12-07-76
DepartementFinansdepartementet
Sist endret
PublisertI 2012 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2012, 08.10.2012, 07.12.2012, 01.01.2013, 01.01.2015
EndrerLOV-1999-03-26-14
Kunngjort07.12.2012   kl. 16.20
KorttittelEndringslov til skatteloven

Kapitteloversikt:

VIII

Ved ikrafttredelse av endringene under V, opphevingen av § 6-81, gjelder følgende overgangsregel: 

Overgangsregel til endringer i skattereglene for uførepensjon

Departementet kan i forskrift gi regler som, for en begrenset periode, reduserer skatteskjerpelsen for enkelte skattytergrupper som mister et halvt særfradrag for uførhet uten at dette kompenseres gjennom økt brutto uføreytelse fra folketrygden.