Lov om endringer i tobakksskadeloven

DatoLOV-2013-05-24-17
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2013 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2017, 01.07.2013, 01.01.2014, 01.07.2014
EndrerLOV-1973-03-09-14
Kunngjort24.05.2013   kl. 15.15
KorttittelEndringslov til tobakksskadeloven

Kapitteloversikt:

I

I lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader gjøres følgende endringer: 

Foran § 1 skal ny kapitteloverskrift til kapittel 1 lyde: - - - 

§ 1 skal lyde: - - - 

§ 2 skal lyde: - - - 

§ 3 skal lyde: - - - 

Foran § 4 skal ny kapitteloverskrift til kapittel 2 lyde:

Kapittel 2. Bevillingsordning for salg av tobakksvarer

0Hele kapitlet oppheves ved lov 21 juni 2017 nr. 89 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).
 

§ 4 skal lyde:

§ 4. Bevillingsplikt

Salg av tobakksvarer kan bare skje på grunnlag av bevilling gitt av kommunen.

Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet.

Bevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives. 

§ 5 skal lyde:

§ 5. Bevillingsperioden

Bevilling til salg av tobakksvarer gis inntil videre. Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av året, eller for en enkelt anledning. Kommunen kan ved behandling av søknad om bevilling for en enkelt anledning legge vekt på tobakkspolitiske hensyn. Departementet kan fastsette nærmere kriterier for bevillinger for en enkelt anledning. 

§ 6 skal lyde:

§ 6. Krav til søknaden

Søknad om bevilling skal være skriftlig og ledsaget av kvittering for betalt søknadsgebyr, jf. § 15.

Søker skal fremlegge politiattest for personer som nevnt i § 8 første ledd. Attesten avgrenses til å omfatte overtredelser av tobakksskadeloven, alkoholloven, tolloven, særavgiftsloven, varemerkeloven og designloven. Overtredelsene skal anmerkes i samsvar med politiregisterloven § 41 nr. 1 og nr. 2

Søkeren skal i søknaden uoppfordret fremlegge de opplysninger som er nødvendige for å kunne ta stilling til om lovens krav for å tildele bevilling er oppfylt.

Departementet kan gi forskrifter om hvilke krav som skal stilles til søknaden.

 

§ 7 skal lyde:

§ 7. Saksbehandlingsregler

Bevilling for salg av tobakksvarer gis av kommunen.

Kommunen skal ta stilling til bevillingssøknaden så raskt som mulig og senest innen tre måneder. Fristen kan forlenges én gang dersom sakens kompleksitet gjør det nødvendig. Fristforlengelsen skal begrunnes og skal meddeles søkeren før den opprinnelige fristen er ute.

Bevilling anses ikke for gitt selv om saksbehandlingsfristen er utløpt.

Kommunen kan pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for å kunne ta stilling til om kravene i §§ 8 og 9 er oppfylt.

Melding om gitte bevillinger skal sendes politiet.

Departementet kan gi forskrift om saksbehandlingsregler til utfylling av reglene i tjenesteloven for bevillinger i loven her. Saksbehandlingsreglene kan fravike reglene i forvaltningsloven. Departementet kan i forskrift også gi utfyllende bestemmelser om dokumentasjonskravet i fjerde ledd.

 

§ 8 skal lyde:

§ 8. Krav til vandel

Bevillingshaver, styrer, stedfortreder og andre personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel når det gjelder tobakksskadeloven og bestemmelser i alkoholloven, tolloven, særavgiftsloven, varemerkeloven og designloven som har sammenheng med tobakksskadelovens formål.

Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller et selskap som driver virksomheten, som oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, vil alltid anses for å ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, kan det også tas hensyn til personens nærståendes innflytelse på virksomheten. Med nærstående menes

1)ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,
2)slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, samt søsken og
3)ektefelle til eller person som bor sammen med person som nevnt i nummer 2 i ekteskapslignende forhold.

Det er kommunen som avgjør om kravet til vandel er oppfylt og hvilke personer som skal vandelsvurderes. Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av vandelskravene.

 

§ 9 skal lyde:

§ 9. Styrer og stedfortreder

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgsstedets størrelse.

Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgsstedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salget, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om tobakksskadeloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

På anmodning fra bevillingsmyndigheten har styrer og stedfortreder plikt til å legitimere seg.

Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av kvalifikasjonskravene, herunder om betaling for avleggelse av kunnskapsprøve. Departementet kan gi forskrifter om det nærmere innholdet i styrers og stedfortreders plikt til å sikre at bevillingen utøves i henhold til bestemmelser gitt i medhold av denne lov. 

§ 10 skal lyde:

§ 10. Kontroll med salgsbevillinger

Kommunen fører kontroll med utøvelsen av salgsbevillingen.

Bevillingsmyndigheten kan når som helst kreve tilgang til salgsstedets lokaler og regnskaper, herunder kreve å få nødvendige opplysninger om regnskap og drift fra bevillingshaver. Bevillingshaver plikter uten erstatning eller vederlag å utlevere nødvendige vareprøver til bevillingsmyndigheten.

Departementet kan gi forskrifter om kontroll og om utøvelsen av kontrollen.

Departementet kan gi forskrifter om internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av denne lov overholdes. 

§ 11 skal lyde:

§ 11. Inndragning av salgsbevillinger

Kommunen kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for en kortere eller lengre periode dersom vilkårene i § 8 ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne.

En bevilling kan inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensning og utfylling av inndragningsadgangen etter denne paragrafen, herunder om inndragningsperiodens lengde. 

§ 12 skal lyde:

§ 12. Overdragelse, død og konkurs

Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager, etter overdragelsen. Dersom søknad om ny bevilling ikke er endelig avgjort av kommunen innen tre måneder, kan kommunen gi tillatelse til at det drives videre på den tidligere bevilling i inntil ytterligere en måned.

Bevillingen faller bort ved bevillingshavers død. Dødsboet kan likevel fortsette virksomheten i henhold til den tidligere bevillingen i tre måneder etter dødsfallet dersom bevillingsmyndigheten underrettes om det, eller innen samme frist overdra tobakksvarer til bevillingshavere etter denne lov.

Bevillingen faller bort ved bevillingshavers konkurs. 

§ 13 skal lyde:

§ 13. Politiets stengningsadgang

Politiet kan stenge et sted som driver salg av tobakksvarer uten å ha bevilling. 

§ 14 skal lyde:

§ 14. Politiets underretningsplikt

Dersom politiet avdekker forhold som kan antas å ha betydning for bevillingsspørsmålet, plikter de av eget tiltak og uten hinder av taushetsplikt å informere bevillingsmyndigheten om det. 

§ 15 skal lyde:

§ 15. Søknads- og bevillingsgebyr

For søknad om bevilling skal det på forhånd betales et søknadsgebyr.

For bevilling skal det betales et årlig bevillingsgebyr.

Gebyrene tilfaller kommunen.

Departementet gir forskrifter om gebyrsatser og innbetaling av gebyrene. 

§ 16 skal lyde:

§ 16. Klage

Kommunens vedtak etter denne lov kan påklages til fylkesmannen. 

Foran § 17 skal ny kapitteloverskrift til kapittel 3 lyde: - - - 

§ 17 skal lyde: - - - 

§ 18 skal lyde: - - - 

Nåværende § 8 blir ny § 19. 

§ 20 skal lyde: - - - 

Nåværende § 7 blir ny § 21. 

Foran § 22 skal ny kapitteloverskrift til kapittel 4 lyde: - - - 

§ 22 skal lyde: - - - 

§ 23 skal lyde: - - - 

§ 24 skal lyde: - - - 

Foran § 25 skal ny kapitteloverskrift til kapittel 5 lyde: - - - 

§ 25 skal lyde: - - - 

§ 26 skal lyde: - - - 

§ 27 skal lyde: - - - 

§ 28 skal lyde: - - - 

§ 29 skal lyde: - - - 

Foran § 30 skal ny kapitteloverskrift til kapittel 6 lyde: - - - 

Nåværende § 9 blir ny § 30. 

§ 31 skal lyde: - - - 

Nåværende § 10 blir ny § 32. 

§ 33 skal lyde: - - - 

§ 34 skal lyde: - - - 

Foran § 35 skal ny kapitteloverskrift til kapittel 7 lyde: - - - 

§ 35 skal lyde: - - - 

§ 36 skal lyde: - - - 

§ 37 skal lyde: - - - 

Foran § 38 skal ny kapitteloverskrift til kapittel 8 lyde: - - - 

Nåværende § 15 blir ny § 38. 

§ 39 skal lyde: - - - 

§ 40 skal lyde: - - - 

Foran § 41 skal ny kapitteloverskrift til kapittel 9 lyde: - - - 

Nåværende § 18 blir ny § 41. 

§ 42 skal lyde: - - - 

Nåværende § 20 blir ny § 43.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan bestemme at de enkelte bestemmelsene skal tre i kraft til ulik tid.

1Iflg. res. 24 mai 2013 nr. 515 som endret ved res. 10 jan 2014 nr. 15 trådte loven ikr. 1 juli 2013, med unntak av kapittel 2 og § 18, § 23, § 25, § 26, § 27, § 29, § 31 og § 34. § 23, § 31 og § 34 trådte ikr. 1 jan 2014. § 18, § 25, § 26, § 27 og § 29 trådte ikr. 1 juli 2014. Kapittel 2 trer ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 18 des 2015 nr. 1586.