Lov om endringar i straffegjennomføringsloven mv.

DatoLOV-2013-06-14-44
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2013 hefte 8
IkrafttredelseKongen fastset, 14.06.2013,
EndrerLOV-1981-05-22-25
Kunngjort14.06.2013   kl. 15.50
KorttittelEndringslov til straffegjennomføringsloven mv.

Kapitteloversikt:

II

I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker vert det gjort følgjande endringar: 

§ 163 fyrste ledd skal lyde:

Personundersøkelse utføres av en skikket person som kriminalomsorgen utpeker, om ikke retten oppnevner en bestemt person til å foreta undersøkelsen. 

- - -

IV. Ikraftsetjing

1.Endringa i straffeprosessloven § 163 fyrste ledd tek til å gjelde frå det tidspunktet Kongen fastset.
2.Elles tek lova til å gjelde straks.