Lov om endringar i odelslova

DatoLOV-2013-06-14-47
DepartementLandbruks- og matdepartementet
Sist endret
PublisertI 2013 hefte 8
Ikrafttredelse01.01.2014
EndrerLOV-1974-06-28-58
Kunngjort14.06.2013   kl. 15.50
KorttittelEndringslov til odelslova

Kapitteloversikt:

II

1.Lova gjeld frå den tida Kongen bestemmer.1 Kongen kan bestemme at dei enkelte føresegnene skal gjelde frå forskjellig tid.
2.Endringane i § 8 får ingen verknad for tilhøve der det etter tidlegare gjeldande reglar har vorte høve til å bruke odelsrett når lova her tek til å gjelde.
3.I tilfelle der nokon som har ein aktuell odelsløysingsrett når lova her tek til å gjelde, går til løysingssak, gjeld likevel § 31. For behandlinga av slike saker gjeld § 33.
1Fra 1 jan 2014 iflg. res. 14 juni 2013 nr. 645.