Lov om endringer i barnevernloven

DatoLOV-2013-06-21-63
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2013 hefte 9
IkrafttredelseKongen bestemmer, 21.06.2013, 01.01.2014, 01.02.2014, 01.06.2014
EndrerLOV-1992-07-17-100
Kunngjort21.06.2013   kl. 15.35
KorttittelEndringslov til barnevernloven

Kapitteloversikt:

I

I lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester gjøres følgende endringer: 

Overskriften til kapittel 1 skal lyde:

Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde mv. 

- - - 

§ 3-5 nytt annet ledd skal lyde:

Når barn under 18 år sitter i varetekt eller gjennomfører fengselsstraff, skal barneverntjenesten holde jevnlig kontakt med kriminalomsorgen og barnet. Barneverntjenesten skal delta i planleggingen og tilretteleggelsen av tiltak etter endt opphold. Slik oppfølging under varetekt og straffegjennomføring skal regnes som et tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, jf. § 1-3 annet ledd. 

- - - 

§ 4-27 skal lyde:

§ 4-27. Plasseringsalternativer ved vedtak om særlige tiltak for barn og unge med alvorlige atferdsvansker

Barne-, ungdoms- og familieetaten skal utpeke hvilke institusjoner som skal ta imot barn på grunnlag av vedtak som nevnt i § 4-24, jf. § 4-26. 

- - - 

Ny § 5-8 a skal lyde:

§ 5-8 a. Institusjoner med hjem

Institusjoner som etter § 4-27 skal ta imot barn på grunnlag av vedtak eller samtykke som nevnt i § 4-24 eller § 4-26 kan omfatte institusjoner med hjem.

Hjemmene må ha særlige forutsetninger til å ta imot barn med alvorlige adferdsvansker og må være knyttet opp mot en oppfølgingsenhet.

Oppfølgingsenheten har ansvaret for oppfølgingen av hjemmene, herunder ansvaret for opplæring, behandling og veiledning.

Departementet kan gi forskrifter om institusjoner med hjem. 

- - - 

II

1.Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.
2.Departementet kan gi overgangsregler.
1Iflg. res. 13 des 2013 nr. 1516 trådte lovens del II ikr. 13 des 2013, i del I trådte barnevernloven § 1-4 og endringene i § 2-2, § 2-3, § 2-3a, § 2-3b, § 4-4, § 4-16, § 4-25, § 4-28, § 5-1, § 5-4, § 5-6, § 5-7, § 5-8, § 5A-1, § 5A-2, § 5A-4, § 5A-5, § 5A-8, § 5A-9, § 6-5, § 7-24, § 8-2, § 8-4, § 9-4, § 9-5 og § 9-6 ikr. 1 jan 2014, endringene i § 4-22 og § 6-10 ikr. 1 feb 2014, og endringen i § 4-1 ikr. 1 juni 2014.