Lov om endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon)

DatoLOV-2013-06-21-86
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2016-06-17-54
PublisertI 2013 hefte 9
IkrafttredelseKongen bestemmer, 13.09.2013
EndrerLOV-1981-05-22-25
Kunngjort21.06.2013   kl. 15.35
KorttittelEndringslov til straffeprosessloven mv.

Kapitteloversikt:

I

I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker gjøres følgende endringer: - - -

§ 202 a nytt tiende ledd skal lyde:

Reglene om sletting og sperring i § 216 g med tilhørende forskrifter gjelder tilsvarende så langt de passer. 

§ 202 c nytt åttende ledd skal lyde:

Reglene om sletting og sperring i § 216 g med tilhørende forskrifter gjelder tilsvarende så langt de passer.

0Endret ved lov 17 juni 2016 nr. 54 (ikr. straks iflg. res. 17 juni 2016 nr. 668).
 

- - - 

§ 216 g skal lyde:

Opptak, kopier, notater eller annen gjengivelse fra kommunikasjonskontrollen som ikke er fremlagt som bevis i saken, skal slettes når saken er avgjort ved rettskraftig dom dersom de åpenbart er uten betydning for saken, og ellers sperres. Med sperring menes markering av materiale i den hensikt å begrense den fremtidige behandlingen av dette.

Dersom saken henlegges, skal materiale fra kommunikasjonskontrollen slettes etter at klagefristen i § 59 a er utløpt. Klages det over henleggelsesbeslutningen, skal sletting utsettes til etter at klagen er endelig avgjort. Påtalemyndigheten kan likevel beslutte at materialet i stedet skal sperres, dersom det er grunn til å regne med at siktede vil kreve erstatning i anledning av forfølgning eller at materialet kan få vesentlig betydning for senere etterforskning eller forebygging av en straffbar handling.

Opplysninger fra kommunikasjonskontrollen som retten etter §§ 117 til 120 er avskåret fra å motta forklaring om, og opplysninger fra personer som etter §§ 122 er fritatt fra forklaringsplikt, skal slettes så snart som mulig etter at det er fastslått at materialet omfatter slike opplysninger. Dette gjelder likevel ikke dersom vedkommende kan mistenkes for en straffbar handling som opplysningene kan ha betydning for.

Kongen kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om sletting og sperring av materiale fra kommunikasjonskontroll.

 

- - -

III. Ikrafttredelses- og overgangsregler

1.Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelser til forskjellig tid.
2.Kongen kan gi nærmere overgangsregler.
1Fra 13 sep 2013 iflg. res. 13 sep 2013 nr. 1078, med unntak av del I, endringene i straffeprosessloven § 216g, § 202a nytt tiende ledd og § 202c åttende ledd. (§ 202 a og § 202 c ble endret ved lov 17 juni 2016 nr. 54 (ikr. straks iflg. res. 17 juni 2016 nr. 668).)