Lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

DatoLOV-2013-12-13-115
DepartementFinansdepartementet
Sist endret
PublisertI 2013 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2017, 13.12.2013, 01.04.2014
EndrerLOV-1997-02-28-19
Kunngjort13.12.2013   kl. 15.15
KorttittelEndringslov til folketrygdloven

Kapitteloversikt:

III

- - -

Endringene under II trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2014 for enslig mor og far som får innvilget overgangsstønad etter folketrygdloven § 15-6 tidligst fra 1. april 2014. For enslig forsørger som mottar overgangsstønad 31. mars 2014 eller tidligere, skattlegges overgangsstønaden som pensjonsinntekt og kvalifiserer til skattlegging etter skatteloven § 17-1 om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt. Endringene under II gis virkning for alle mottakere av overgangsstønad etter folketrygdloven § 15-6 fra og med inntektsåret 2017.