Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

DatoLOV-2013-12-13-117
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2014-12-19-88
PublisertI 2013 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2013, 01.01.2014, 01.04.2014, 04.12.2015
EndrerLOV-1999-03-26-14
Kunngjort13.12.2013   kl. 15.15
KorttittelEndringslov til skatteloven

Kapitteloversikt:

IX

Ved ikrafttredelse av innføringen av § 2-5 annet ledd ny c gjelder følgende overgangsregel:

Inngangsverdi for driftsmidler mv. som inngår i skattepliktig virksomhet, jf. skatteloven § 2-5 annet ledd c første punktum fastsettes til enten:

a)anskaffelsesverdi, tillagt senere påkostninger, eller
b)markedsverdi per 1. januar 2014.

Anskaffelsesverdi etter bokstav a reduseres med beregnede avskrivninger etter de avskrivningsregler og avskrivningssatser som gjelder for vedkommende driftsmiddel, for eiertiden frem til og med inntektsåret 2013.

Departementet kan gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av denne overgangsregelen.